Fintinin'ny Apôk. 11:18 ny fihetsehampon'ny olona ety ambonin'ny tany mialoha indrindra ny ady farany ataony amin'ireo vahoakan'Andriamanitra sisa: "tezitra ny firenena maro". Mifandraika amin'izay noresahin'i Jesôsy mikasika ny andro farany izany (Lio . 21:25,26), izay arahin'ny fahatezeran'Andriamanitra, hamaizany ireo izay tsy mibebaka, amin'ny endriky ny loza fito farany (Apôk. 15:1).

Ny Apôk. 15 dia manomboka amin'ny fanehoana ireo anjely fito izay samy manana lovia feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Mialoha ny hampidinan'ny anjely ny fahatezeran'Andriamanitra ho ety ambonin'ny tany anefa dia mahita sary maneho ireo vahoakan'Andriamariitra mahatoky isika (Apôk. 15:1-4). Izy ireo no voalaza fa nandresy ny bibidia sy ny sariny, mijoro eo amin'ny zavatra mitovy amin'ny ranomasina fitaratra, ary mihira ny hiran'i Mosesy sy ny Zanak'ondry- ireo sary rehetra ireo dia mampahatsiahy ny amin'ny Hebreo teo amoron'ny Ranomasina Mena, nankalaza ny fandresen'Andriamanitra ny Egiptianina (Eks. 15).

Ireo olona masina mpandresy ireo ihany no antsoina amin'ny hoe ireo 144 000 ao amin'ny Apôk. 14:1-5. Tsy nandray ny mariky ny bibidia izy ireo ka voaaro tamin'ny vokatra mandozan'ny loza fito farany. Tsy ho ela izy ireo dia handalo amin'ny fanovana ny vatany izay mety maty ( 1Kôr. 15:51-54) ary hiaraka amin'ireo olona masina natsangana tamin'ny maty rehefa ho avy amin-kery sy voninahitra i Jesôsy (1 Tes. 4:17).