Ho avy ny fotoana tsy maintsy hanaovan'ny olon-drehetra eto an-tany safidy: na hanompo an'Andriamanitra na i Babilôna. Rehefa vitan'ny tsirairay ny safidiny, dia ho avy i Kristy. Mialoha ny hiaviany anefa dia hanaisotra ny tanany ireo anjely izay nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany (Apôk. 7:1-3) tsy hitsoka.

Vakio ny amin'ny loza fito farany, na ny loza ao amin'ny Apôk. 15:1. Ahoana no hanampian'ny loza tany Egipta antsika (Eks. 7-11) hahatakatra ny anton'ireo loza fito farany?

Nahoana no antsoin'ny Baiboly hoe "farany" ireo loza fito farany hiseho eto an-tany? Satria mitranga aorian'ireo loza miseho miaraka amin'ny trompetra fito izany. Efa nianarantsika fa ny trompetra fito dia manambara ireo zavatra miseho, na hiseho, ao amin'ny fiangonana nanomboka tamin'ny andron'i Jaona hatramin'ny fotoana hiverenan’i Jesôsy. Izany ary dia midika fa ny trompetra fito dia manazava ireo loza izay mitranga raha eo am-pitoriana ny filazantsara ny vahoakan'Andriamanitra (Apôk. 10:8-11;11:1-14), mandritra ny fotoana anaovan'i Jesôsy asa ho an'ny mpanota any an-danitra (Apôk. 8:2-5). Mandritra izany fotoana izany dia mbola miharo famindrampo izany, ary ny tanjony dia ny hitaona ireo fahavalon'ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana. Mialoha indrindra ny hiavian'i Jesôsy anefa dia handrotsaka ny loza fito farany amin'ny olona ety ambonin'ny tany Andriamanitra, dia ireo izay nanamafy ny fony (Apôk. 16:11; Rôm. 1:26-28). Amin'izay fotoana izay dia tsy miharo famindrampo izany ka hizaka fahoriana noho ny amin'ny safidiny ireo izay niodina tamin'Andriamanitra.

Maneho amintsika ireo anjely fito hampidina ny Ioza fito farany ny Apôk. 15:5-8. Inona no ambaran'ny and. 8: "tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly". Inona no ambaran'izany amintsika mikasika ny fotoana hitrangan'ireo loza fito farany?

Ny teny hoe "tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly" dia maneho amintsika fa vita ny asa nataon'i Jesôsy tany an-danitra ho an'ny mpanota. Rehefa vita izany asa fanelanelanana izany dia tapitra koa ny fotoana hahafahan'ny olona miala amin'ny fahotana. Hampidina ny loza fito farany eto ambonin'ny tany Andriamanitra, loza izay tsy hampitodika ny olona ho amin'ny fibebahana fa hampiseho ny fahamafisam-pon'ireo izay nisafidy hiandany amin'i Babilôna, ka handrisika azy ireo hankahala bebe kokoa an'Andriamanitra.

Jereo izao tontolo izao amin'izao fotoana izao, izay miharatsy hatrany. Tsy mbola mihatra ireo Ioza hatramin'izao, inona no ampianarin'izany antsika mikasika ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fahari-pony?