Rehefa vita ny fanelanelanana ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra dia voafaritra mandrakizay ny anjaran'ny tsirairay. Tonga ny fotoana hianjeran'ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ireo izay nanda ny filazantsara.

Lafiny maro no ifandraisan'ny loza fito farany amin'ireo loza folo izay nalefan'Andriamanitra tany Egipta (Eks. 7-11) . Ny Egiptianina ihany novoakasik'ireo loza fito farany tamin'izany; tsy azon'izany kosa ireo vahoakan'Andriamanitra. Tahaka izany koa no hiarovana ireo vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro fahoriana (Sal. 91:3-10; vakio koa ny HM, tt. 654-656). Ny loza tany Egipta dia naneho ny hamafin'ny fon'ny Farao ary naneho koa ny tsy fahafahan'ny andriamaniny niaro azy ireo. Tahaka izany no hanamafisan'ny loza farany ny fon'ireo miankohoka amin'ny bibidia sy hanehoana ny tsy fahafahan'i Babilôna manao na inona na inona hiarovana azy ireo amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. 

Inona no mitranga ao amin'ny Apok. 16:1-11? Inona no sary an'ohatra ampiasain'ny Apokalipsy hanehoana amintsika ny zava-mitranga?

Nolazain'i Ellen G. White fa "tsy hanerana izao tontolo izao ireo loza ireo, fa raha izany dia ho fongana daholo ny mponina eo amin'ny tany." - HM, t. 654. Ny loza voalohany dia vay maharary izay mandrakotra ny tenan'ireo olona miankohoka amin'ny bibidia. Ny faharoa sy ny fahatelo dia ny famadihana ny rano ety ambonin'ny tany ho rà. Ny loza fahefatra dia mampahamay ny masoandro ka mahatonga izany handoro ny olona sy hahatonga hirifiry amin'izy ireo. Ny fahoriana aterak'ireo loza efatra voalohany anefa dia tsy hampitodika ny fon'ny olombelona izay mankahala an'Andriamanitra Aminy na hanova ny fony. Miteny ratsy an'Andriamanitra izy ireo ary tsy manaja Azy; mbola tohizany ihany ny fahotany.

Hitantsika ao amin'ny Apôk. 16:10,11 (jereo koa ny Eks. 10:21-23) fa mamely ny seza fiandrianan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ny loza fahadimy, seza fiandrianana izay nomen'i Satana azy (Apôk. 13:2). Tsy inona io seza fiandrianana io fa tandindon'ny fahefan'i Satana. Raha miaina ny hirifiry ny olona dia tsapany y tsy fahafahan'i Babilona miaro azy ireo. Efa nanohitra an'Andriamanitra anefa izy ireo ka na dia ny fampihorohoroan'ny loza maro aza dia tsy nanova ny fony.

Ahoana no hanakaikezantsika bebe kokoa an'Andriamanitra amin'ny fiaraha-mandeha Aminy ka na mamely aza ny loza dia hahalala isika fa tia antsika Izy, ka hitoky Aminy isika na dia eo anivom-pahoriana aza?