Vakio ny momba ny onin'i Eôfrata ao amin'ny Apôk. 16:12 (vakio koa ny Apôk. 17:1,15). Sary an'ohatra maneho inona moa ny onin'i Eôfrata ? lnona no heviny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy rehefa ritra ny onin'i Eôfrata ? Ahoana no ifandraisan'ny ony ritra amin'ny loza fito farany?

Hitantsika ao amin'ny TT fa ny onin'i Eôfrata dia manan-danja tamin'ireo fahavalon'ny Isiraely, dia i Babilôna sy i Asiria (Isa. 7:20; Jer. 46:10). Mamakivaky ny tananan'i Babilôna io renirano io, izay manana ny lanjany tokoa satria manondraka ny voly ary mamelona ny olona. Tsy afaka miaina tsy misy io reniranon'i Eôfrata io i Babilôna. 

Asehon'ny Apôk. 17:1 amin'ny sarin'ny vehivavy i Babilôna amin'ny andro farany, mipetraka eo ambonin'ny rano maro izy. Azo heverina fa ny onin'i Eôfrata ireo rano voalaza ireo (vakio ny Jer. 51:13). Ny Apôk. 17:15 dia manazava fa sary an'ohatra maneho ny olona manohana an'i Babilôna ny rano maro izay ipetrahany, dia ireo fitondram-panjakana maro sy fahefana izay mifandray aminy. Amin'ny farany anefa ireny fahefana ireny dia hiala aminy ary tsy hanohana azy intsony.

Ny loza fahenina dia mampahatsiahy antsika ny tantara ao amin'ny TT rehefa niditra tao amin'ny tananan'i Babilôna i Kyrosy Persianina sy ireo miaramilany (vakio ny Dan. 5). Ny mpahay tantara antsoina hoe Herodote no nanoratra ny amin'izay nataon'i Kyrosy. Notantarain'i Herodote fa nanao lanonana i Belsazara mpanjakan'i Babilôna indray alina, kanjo navilin'ny Persianina ny ranon'i Eôfrata ka niditra tao amin'ny tanana teo amin'ny tany maina izy ireo ka nanampoka ny mponina tao Babilôna.

Lazain'ny Apôk. 16:12 fa ho ritra ny onin'i Eôfrata , sary an'ohatra maneho ny fameran'Andriamanitra ny fahefan'i Babilona izany. Aza hadinoina fa i Eôfrata dia sary anehoana ny fanohanan'ireo manam-pahefana eran-tany an'i Babilôna; koa rehefa ritra i Eôfrata dia midika izany fa tsy manohana an'i Babilôna intsony ireo manam-pahefana ireo. Rehefa mahita ny zava-mahatsiravina miseho eo amin'ny voary ny olona ety ambonin'ny tany (Apôk. 16:3-9), dia nitodika tamin'i Babilôna mba hiaro azy. Mamely ny ivon'ny fahefan'i Babilôna anefa ny loza fahadimy (Apôk. 16:10,11). Hitan'ireo fahefana izay manohana an'i Babilôna fa tsy afaka ny hiaro azy ireo izy. Mahatsiaro ho voafitaka izy ireo ka miodina amin'i Babilôna; miteraka ny faharavan'i Babilônaizany (jereo ny Apôk. 17:16). Hitantsika anefa fa mbola manamafy ny fony amin'Andriamanitra sy ny olony ihany izy ireo. Araka izany, manjary tany lonaka ho an'ny famitahana farany izy ireo, izay hisarihan'i Satana izao tontolo izao ho amin'ny ady lehibe farany hataony amin'Andriamanitra.

Tamin'ny fomba ahoana ny nianaranao fa mampidi-doza ny fametrahana ny fitokiana amin'ny olombelona sy ny rafitra napetrak'olombelona?