Milaza amintsika ny Apôk. 16:12 fa ny tanjon'ny faharitan'ny onin'i Eôfrata dia ho fanamboarana "ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro." Ao amin'ny TT, ny "mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro" dia i Kyrosy sy ireo miaramilany avy any atsinanana hanafika Babilôna (Isa. 41:25). Nandresy an'i Babilôna izy ireo, fandresena izay nanampy ireo vahoakan'Andriamanitra hiverina any Jerosalema (Isa. 44 :27,28). Tahaka izany koa, ny sary an'ohatra maneho an'i Eôfrata ritra dia maneho fa ho avy ireo mpanjaka avy any atsinanana mba hanavotra ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany tsy ho azon'ny loza.

Ny mpanjaka avy any atsinanana ao amin'ny Apôk. 16:12 dia tsy iza fa i Jesôsy sy ireo anjely miaramilany. Hiseho miaraka amin'ireo anjeliny i Jesôsy amin'ny fiaviany fanindroany (Apôk. 15:6; Apôk. 19:8). Resahin'ny Apôk. 17:14 amintsika ny adin'ny Hara-magedona izay handresen'i Jesôsy sy ny tafiny an'i Satana izay nampahory ny vahoakan'Andriamanitra.

Ny Apôk. 16:13,14 dia maneho amintsika fanahy maloto tahaka ny sahona. lnona no anjara toeran'ireo fanahy ratsy ireo ao anatin'ny drafitri Satana ho an'ny ady farany eo amin'ny tantaran'ny tany?

Rehefa "ritra" ny onin'i Eôfrata dia tsy nisy nanohana intsony i Satana sy ireo fanahy ratsy namany. Tamin'izay fotoana izay no nahitan'i Jaona fanahy maloto telo tahaka ny sahona nivoaka tamin'ny vavan'izy ireo. Tamin'ny fotoan'ny loza tany Egipta, ny sahona no loza farany nalefan'Andriamanitra hamelezana an'i Egipta azon'ireo ombiasy nalaina tahaka (Eks. 8:1-15). Araka izany, ireo fanahy maloto telo tahaka ny sahona dia maneho amintsika fa ny asa farany ataon'i Satana dia ny haka tahaka ny asan'Andriamanitra.

Maneho ny tetikady farany ampiasain'i Satana ireo fanahy maloto telo mivoaka amin'ny vavan'ireo andriamanitra telo izay iray sandoka. Asain'i Satana manao famantarana mahagaga izy ireo tahaka izay nataon'i Jesôsy fony tety an-tany (jereo ny Apôk. 13:13,14). Anisan'ny planin'i Satana amin'ny andro farany entiny hamitahana ny olona ety ambonin'ny tany ireo fahagagana ireo, mba hiandanian'ny olona aminy amin'ny ady farany ataony amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Voafitaka ireo mpitondra eto an-tany, kanefa miandany amin'i Satana ihany izy ireo. Rehefa mitranga izany dia vonona ho amin'ny ady farany ny zava-drehetra, izany no hitondra ho amin'ny fiafaran'ny tantaran'ny tany. Fantatra amin'ny hoe Hara-magedona izany ady farany izany.