Vakio  ny Apôk. 16:16. Hanao ahoana ny ho fahombiazan'i Satana amin'ny famitahana farany rehefa hanangona ny olona eran'izao tontolo izao ho amin'ny adin'ny Hara-magedona izy?

Hanao fahagagana marobe ny devoly hamitahana ny olona eto amin'izao tontolo izao mba hiandaniany amin'ny tafiny. Ho fahombiazana lehibe izany maneran-tany. Ahoana no hamitahan'i Satana ny olona marobe tahaka izany? Efa niodina tamin'ny filazantsaran'i Jesosy izy ireo ka manamora ny finoany ny lainga ataon'i Satana izany. Manao fahagagana sandoka ireo fanahy maloto avy amin'i Satana mba hanamarinana ny lainga ataony (vakio ny 2 Tes. 2:9-12). Hivory eo amin'ny toerana ara-tandindona iray izy ireo, izay antsoina amin'ny teny hebreo hoe Hara-magedona, izay midika hoe "tendrombohitr'i Megido". Tanana mimanda tao amin'ny lemaka Jezirela (na lemak'i Esdraelona) i Megido, teo am-pototry ny tendrombohitra Karmela, ary toerana manan-danja tokoa. Ny lemak'i Esdraelona dia fantatra tamin'ny alalan'ny ady nanan-danja maro teo amin'ny tantaran'ny Isiraely (jereo ny Mpits. 5:19; 6:33; 2 Mpanj. 9:27; 2 Mpanj. 23:29, 30).

Mampiasa izany sary avy amin'ny tantaran'ny Isiraely izany ny Apôkalipsy mba hanehoana ny fifanandrinana lehibe farany, antsoina hoe Hara-magedona, izay hifanandrinan'Andriamanitra sy ny herin'ny ratsy. Aseho tahaka ny fitambaran'ny tafika iray lehibe ny olona eto amin'izao tontolo izao, eo ambany fitarihan'ny miaramilan'i Satana.

Azo heverina fa ny tendrombohitr'i Karmela izay akaikin'ny tanana no tiana holazaina amin'ny hoe tendrombohitr'i Megido. Toerana iray izay nisehoan'ny ady manan-danja indrindra teo amin'ny tantaran'ny Isiraely izany, izay niadian'i Elia mpaminany tamin'ireo mpaminan'i Bala (1 Mpanj. 18). Ny anton'izany toe-javatra izany dia ny hilazana hoe iza no Andriamanitra marina. Ny afo nilatsaka avy tany an-danitra no naneho fa Jehôvah no Andriamanitra marina, ary Izy irery ihany no tokony hiankohofana. Ny Apôk. 13:13, 14 dia maneho ny bibidia avy amin'ny tany mandatsaka afo avy any an-danitra mba hisandohana ny asan'Andriamanitra sy hamitahana an'izao tontolo izao.

Ny Hara-magedona dia tsy ady hataon'ny olona any amin'ny faritra Moyen-Orient tsy akory, fa ady ara-panahy ifanaovan'i Kristy sy ny herin'ny maizina (jereo ny 2 Kôr. 10:4). Izany ady izany no haneho amin'ny olon-drehetra ny mpifehy marina ny lanitra sy ny tany ary izao rehetra izao hatrizay. Ho tahaka izay tany Karmela no ho fiafaran'ny ady, ny fandresen'Andriamanitra ny herin'ny maizina. 

Nandritra ny taona maro no niheveran'ny olona ny korontana ara-politika sy ara-tafika tany Moyen-Orient ho famantarana ny andro farany sy ny Hara-magedona. Na dia teo aza ny faminaniana maro sy ny famerana daty dia tsy nitranga araka izay niheveran'izy ireo izany ny Hara-magedona. Ahoana no hiarovantsika tena tsy hanao fahadisoana tahaka izany eo anatrehan'ny fandikana ireny toe-javatra miseho ireny ho fahatanterahan'ny faminanian'ny Baiboly?