"Hisy toe-javatra mahatahotra manana endrika tsy fahita hiseho tsy ho eta eny amin'ny lanitra ho famantarana ny herin'ny demonia miasa fahagagana. Handeha hankany amin'ny mpanjakan'ny tany ireo fanahin'ny demonia sy ho any amin'izao tontolo izao manontolo, mba hanamafy orina ny famitahana azy, sy hampirisika azy ireo hiandany amin'i Satana eo amin'ny ady farany hataony amin'ny fitondram-panjakan'ny lanitra. Ho voafitakIreo anjely avokoa na ny mpitondra na ny entina ( ...) "

Ho fara-tampony amin'ny asa famitahana lehibe dia i Satana mihitsy no hiseho vatana hilaza tena ho Kristy. Efa ela no nilazan'ny fiangonana fa ny fiavian'ny Mpamonjy no andrandrainy ho fanatanterahana ny fanantenany. Izao dia asehon'ilay mpamitaka lehibe fa tonga i Kristy. Amin'ny toerana samihafa eto an-tany dia hiseho amin'ny olona ho toy ny anankiray mitafy voninahitra manjelanjelatra mahajambena i Satana, mova tsy ny Zanak'Andriamanitra araka izay ilazan'i Jaona Azy ao amin'ny Apokalypsy. Apokalypsy 1 : 13-15. Manoatra lanitra noho izay efa hitan'ny mason'olombelona ny voninahitra izay manodidina azy. Manakoako eran'ny lanitra ny antsom-pandresena manao hoe: "Tonga i Kristy! Tonga i Kristy!" Miankohoka aminy ny olona (...) Teny malefaka sy mitory famindrampo no entiny milaza indray ny sasantsasany amin'ireo fahamarinana feno fahasoavana avy any an-danitra izay efa nambaran'ny Mpamonjy; manasitrana ny aretin'ny olona koa izy, ary amin'izay izy eo am-pakan-tahaka ny toetran'i Kristy dia mihambo ho efa nanova ny Sabata ho Alahady ka mandidy ny olona rehetra hanamasina io andro efa notahiny io. Ambarany fa ireo izay mikiry hanamasina ny andro fahafito dia miteny ratsy ny anarany amin'ny fandavany hihaino ny anjely nirahiny ho eo aminy nitondra fahaz,auana sy fahamarinana. Io no tena famitahana goavana indrindra, mila tsy ho hay toherina mihitsy."- HM, tt. 649,650. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Vakio ny fampitandreman'i Jesôsy ao amin'ny Apok. 16:15. Anisan'izay zavatra nambaran'i Jaona fa tokony hataon'ny vahoakan'Andriamanitra ho fiomanana ho amin'ny adin'ny Hara-magedona iofampitandremana io. Hitanao ve fa ny fampitandremana ataon'i Jesôsy eto dia mitovy amin'izay nolazainy tamin'i Laodikia (Apôk. 3:18)? Hitantsika ny fitovian'ireo fampitandremana ireo; ahoana no hanampian'izany antsika hahatakatra fa manan-danja ho antsika ny hafatra nomena an'i Laodikia? Ahoana no hanampian'izany hafatra izany ireo vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany ho vonona ho amin'ny ady farany?

2. Maneho ny fiainam-pahamasinan'i Jesôsy ny fitafiana fotsy ao amin'ny Apokalipsy (Apôk. 3:4,5; Apok. 19:7-9). Ireo izay "mitafy" ny fahamasinan'i Jesôsy ihany no hahajoro amin'ny andro farany. Rehefa mandray ny fiainam-pahamasinan'i Jesôsy isika dia manaiky antsika Andriamanitra. Nahoana isika no tsy maintsy manasa ny "fitafiantsika", no ny fo sy ny saintsika, amin'ny ran'ny zanak'ondry? Ahoana no hihazonan'ny ran'ny zanak'ondry, na izay nataon'i Jesôsy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ny fontsika sy ny fanahintsika ho "madio sy fotsy" tahaka ny akanjo (Apok. 7:14)?