Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen.1:1Mpitt.3:2Jôba 1:13-19Gal.1:15-17Rôm. 15:7.

Tsianjery: « Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra atỳ ambanin'ny lanitra. » - Mpitt. 3:1.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes. 1:1-4; 1 Tes. 5:17; Ohab. 12:26; Sal. 37:27; Mpitt. 2:1-11.

Tsianjery: "Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehôvah, dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo, na ny andriamanitra izay notompoin'ny razanareo tany an-dafin'ny Ony, na ny andriamanitry ny Amorita, izay mponina teto amin'ny tany onenanareo; fa raha, izaho sy ny ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehôvah izahay."

Hodinihina mandritra ny herinandro: 1Kôr. 10:1-13Gen.2:24;1Kôr.13:4-81Sam.1:27Sal.71:11Kôr.15:24-261Mpanj.2:1-4

Tsianjery: "Ny rariny no hialoha Azy, sady hizotra hanaraka ny diany eny an-dalana." - Sal. 85:13.

 

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mpitt. 4:9-12;1 Kôr. 7:25-34;Mal. 2:16;Hos. 2:19, 20.

Tsianjery: "Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe: Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy." - Gen. 2:18

Hodinihina mandritra herinandro: Ohab. 5:3-14; Ohab. 14:26; Ohab. 13:24; Ohab. 21:9,19; Ohab. 31:10-31.

Tsianjery: "Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao; maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa Izy handamina ny lalanao" - Ohab. 3:5,6.