Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 1: Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoana avy

Sabata Hariva 

I Sôlômona no nanoratra ny sasany amin’ireo tononkira tsara indrindra nosoratana hatrizay. Hoy izy: “Ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra atỳ ambanin'ny lanitra. Ao ny andro ahaterahana, ary ao ny andro ahafatesana; ao ny andro ambolena, ary ao ny andro anongotana ny nambolena; ao ny andro amonoana, ary ao ny andro anasitranana; ao ny andro andravana, ary ao ny andro ananganana; ao ny andro itomaniana, ary ao ny andro ihomehezana; ao ny andro isaonana, ary ao ny andro andihizana; ao ny andro anariam-bato, ary ao ny andro anangonam-bato; ao ny andro anohonana, ary ao ny andro ifadiana tsy hanohona; ao ny andro itadiavana, ary ao ny andro ahaverezana; ao ny andro itehirizana, ary ao ny andro anariana; ao ny andro andriarana, ary ao ny andro anjairana; ao ny andro anginana, ary ao ny andro itenenana; ao ny andro itiavana, ary ao ny andro ankahalana; ao ny andro iadiana, ary ao ny andro ihavanana.” - Mpitt. 3:1–8.

Tena mahafaoka ny fiainan’ny olombelona mihitsy ireo teny ireo: vanim-potoana, fiovana. Mandalo dingana sy fiovana tokoa isika eo amin’ny fiainana, manomboka amin’ny fotoana ahaterahantsika. Indraindray dia tsara ilay fiovana; indraindray ratsy. Afaka mifehy izany isika indraindray; indraindray tsy afaka.

Amin’ity herinandro ity isika dia hijery ireo vanim-potoana eo amin’ny fiainantsika, sy ny fiantraikan’izany eo amintsika sy ny fianakaviantsika.