Manomboka amin’ny fotoana namoronan’ Andriamanitra ny tany ny Baiboly. Izany no antony anombohan’ny Gen. 1:1 amin’ny voambolana anankiray amin’ny teny hebreo izay azo adika hoe “tamin’ny voalohany …” - Gen.1:1. Ambaran’ny Gen.1 fa “ny tany dia tsy nisy endrika sady foana” - Gen. 1:2. Niasa nandritra ny enina andro Andriamanitra, ka nofenoiny zava-maniry sy biby ary ny zavatra nilain’izy ireo hahavelomany ny tany. Tamin’ny andro fahenina, dia “hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary indro, tsara indrindra izany” - Gen. 1:31. Koa asehon’ny Genesisy fa ny fiandohana eto dia ny fiandohan’ity izao tontolo izao ity.

Betsaka tokoa ireo zava-mitranga ao amin’ny Gen.1! Vakio io toko io, dia apetraho amin’ny tenanao ity fanontaniana ity: misy resaka kisendrasendra ve eto, sa nataon’Andriamanitra teo amin’ny toerana sahaza sy tamin’ny fotoana sahaza avokoa ny zavatra rehetra? Inona no asehon’ny valinteninao momba ny toetran’Andriamanitra?

Nanoratra i Ellen G. White fa “ny filaminana no lalana voalohan’ny Lanitra” - ST, 8 Jona 1908; ary hita miharihary fa izany koa no lalàna voalohany eto an-tany. Marina fa nokorontanin’ny fahotana izao tontolo izao, saingy jereo ny vanim-potoana sy ny fizotran’ny fiainana. Inona no hitantsika? Mahita porofo isika ny amin’ny fomba nandaminan’Andriamanitra tamin’ny voalohany ny zavadrehetra teto an-tany.

Vakio ny Gen.8:22Inona no drafitr’Andriamanitra ho antsika eto antany? Hatramin’ny oviana no haharetan’izany drafitra izany?

Marina fa nanova ny tany ny fahotana, saingy na izany aza, hitanao ve fa mbola tonga ary lasa amin’ny fotoany avy ny vanim-potoana rehetra? Ny fahavaratra sy ny ririnina, ny andro sy ny alina, ary ireo vanim-potoana samihafa dia samy ampahany amin’ny fizotran’izao tontolo izao, izay noforonin’Andriamanitra (vakio ny Gen.1:14). Ho tsara hanao ahoana re ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao e? Na dia topy maso kely monja aza no omen’ny Baiboly antsika ankehitriny momba izany, dia asehon’ny andininy tahaka ny Isa.66:23 fa hisy fotoana ho an’ny zavatra rehetra koa any amin’ny tany sy lanitra vaovao.

Asain’Andriamanitra manamasina ny Sabata isika isan-kerinandro. Ahoana no nanovan’ny fitandremanao ny Sabata isan-kerinandro ny fiainanao, indrindra ny fiainan’ny fianakavianao? Inona no tombontsoa azo avy amin’izany, tsy avy amin’ny Sabata fotsiny, fa avy amin’ny fitandremana izany amin’ny fomba raikitra?