Miresaka momba ny zavatra antsoin’izy ireo hoe  “famantaranandron’ny vatana” ireo mpahay siansa. Entina anehoana ireo singa miavaka izay miasa ao anatin’ny vatantsika ireo famantaranandro ireo, izay manampy amin’ny fampirindrana ny zavatra rehetra araka ny fotoany avy. Manampy antsika, ohatra, ny famantaranandron’ny vatana mba hifoha sy hatory amin’ny fotoana raikitra. Raha atao amin’ny teny hafa, misy fotoana raikitra ho an’ny zavatra rehetra eo amin’ny fiainana, eny fa na dia ao anatin’ny vatantsika aza.

Miresaka momba ny vanim-potoana eo amin’ny fiainana ireto andalan-teny manaraka ireto. Inona avy izany? Soraty eo amin’ny tsipika aorian’ny andininy tsirairay ny valinteninao. Inona no ifandraisan’ireo vanim-potoana ireo amin’ny fiainan’ny fianakaviantsika?

Mpitt.3:2 .......................................................................................................................................................................................................................

Gen.21:8 ......................................................................................................................................................................................................................

Mpits.13:24..................................................................................................................................................................................................................

Sal.71:5 ......................................................................................................................................................................................................................

Ohab.5:18....................................................................................................................................................................................................................

Gen.15:15...................................................................................................................................................................................................................

Mpits.8:32 .................................................................................................................................................................................................................

Sal.90:10 ...................................................................................................................................................................................................................

Mandalo vanim-potoana maro isika eo anelanelan’ny fotoana ahaterahantsika sy ahafatesantsika, saingy samy hafa izany ho an’ny olona tsirairay. Misy ankizy sasany tsy maharitra amin’ny fahavelomana aorian’ny ahaterahany. Ny zaza hafa kosa mitombo ho olon-dehibe ary velona mandra-pahatonga amin’ny fahanterana. Tsy mitombo sy mivelatra amin’ny fomba mitovy ny ankizy rehetra. Misy ankizy sasany miteny na mandeha haingana kokoa noho ny sasany. Ny sasany afaka mankany an-tsekoly ary tonga mpiasa matihanina any aoriana any, raha manokana ny fotoany amin’ny asa amin’ny endriny hafa kosa ny sasany. Hanana ankohonana ny olona sasany, ary ny sasany kosa mety tsy hanam-bady na hanan-janaka mihitsy.

Misy olona an-davitrisa eto an-tany, saingy na misy zavatra maro itoviantsika aza (vakio ny Asa. 17:26), dia miavaka ny tsirairay, ka hisy fahasamihafana mandrakariva eo amin’ny fiainan’ny tsirairay avy.

Zava-dehibe koa anefa ireo fahasamihafana ireo satria mahatonga antsika ho tokana izany. Midika izany fa manana zavatra hozaraina izay tsy ananan’ny olon-kafa isika tsirairay avy. Raha fintinina dia mamela antsika ho tonga fitahiana ho an’ny hafa ireo fahasamihafantsika ireo (vakio ny Ohab. 20:29). Na fotoana inona na fotoana inona eo amin’ny fiainana no misy antsika, dia samy manana zavatra hatolotra ny Tompo sy ho an’ny hafa koa isika.

Na manao ahoana na manao ahoana ny zava-misy eo amin’ny fiainanao ankehitriny, dia inona no azonao atao mba ho fitahiana ho an’ny hafa ianao? Nahoana moa raha manao ezaka matotra mba ho izany fitahiana izany mihitsy ianao, indrindra fa ho an’ny olona ao amin’ny ankohonanao?