Vakio ny Jôba 1:13-19 sy ny Jôba 2:7-9. Inona no nitranga tamin'i Jôba ao amin'ireo andininy ireo? Inona no itovian'ny fahoriany lalina amin'ny fahoriana mitranga amin'ny tsirairay eo amin'ny fotoana iray eo amin'ny fiainany?

Nilaza ilay filôzôfa grika Heraclitus fa "tsy misy zavatra maharitra afa-tsy ny fiovana". Amin'ny fotoana izay toa izoran'ny zavatra rehetra tsara my indrindra no itrangan'ny zavatra tsy ampoizina. Mety ho fahaverezan'asa na fahatapahan'ny tongotra na tanana izany. Mety ho aretina izay mampandamaka am-pandriana antsika na mahafaty tanora antsika izany. Mety ho famaizan'ny tranontsika, na lozam-piarakodia, na koa fianjerana raha iny mitondra ny alikantsika mitsangantsangana iny isika.

Marina fa tsy voatery ho ratsy avokoa ny fiovana rehetra. Mety ho fisondrotana eo amin'ny asa izay manampy antsika hahazo vola misimisy kokoa izany, na koa mety ho fihaonana amin'ny olona izay ho vady izany. Santionany amin'ny fiovana tsara izay hahafaly ny olona maro ireo.

Na izany na tsy izany, mety hiova ao anatin'ny iray segôndra ny zavatra rehetra, araka izay asehon'ny tantaran'i Jôba amintsika. Azo antoka fa tsy nanampo ireo zavatra ratsy nitranga taminy i Jôba. Ambaran'ny Baiboly fa "marina sy mahitsy izany lehilahy izany sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy" - Jôba1:1. Fantatsika koa fa nanam-bady i Jôba, nanana zanaka lahy fito sy zanaka vavy telo, ary tena nanan-karena (Jôba 1:2,3). Eny afovoan'ny tantarany, dia haintsika fa niaritra fahaverezan-javatra goavana fara faharatsiny enina izy: ny taniny, ny mpiasany, ny zan.any, ny fahasalamany, ny fanohanan'ny vadiny, ary ny fampaherezan'ny namany. Nitsimbadika tanteraka ny fiainany iray manontolo, ary rava ny fiainam-pianakaviany.

Marina fa tsy mitranga amin'ny olona rehetra ireo zava-doza nihatra tamin'i Jôba, saingy iza no tsy mbola nanandrana zavatra tsy nampoizina, tamin'ny fomba tena ratsy tahaka izay nitranga tamin'i Jôba koa? Mety hizotra soa aman-tsara fotsiny izao ny fiainana, kanefa tarnpotampoka eo, tsy misy fampitandremana akory, dia miova tanteraka ny zavatra rehetra. Vokatr'izany, mety tsy hitovy toy ny teo aloha intsony mihitsy ny fiainantsika - sy ny fiainan'ny ankohonantsika.

Mampalahelo fa tsy zava-baovao ireo zavatra ratsy mitranga eo amin'ny fiainana. Jereo izay nitranga tamin'i Abela. Ampoizina fa tsy nanampo ny hovonoin-drahalahiny izy. Dia ahoana, koa ny amin'i Josefa? Azo antoka mihitsy fa tsy nanampo ny hamidy ho andevo any Egipta izy. Ao amin'ireo tantara anankiroa ireo, dia ny ao amin'ny ankohonana ihany no mpamadika, ary ao amin'ireo tantara anankiroa ireo dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fianakaviana ny zavatra nitranga tamin'ireo mambran'ny ankohonana ireo. Ny Baiboly dia feno tantaran'olona izay nanana fiainana sy fianakaviana niova tamin'ny fomba goavana noho ny zavatra tsy nampoizin'izy ireo.

Ahoana no nanampian'ny finoanao anao teo anivon'ny fitsapana izay tonga tsy nisy fampitandremana teo amin'ny fiainanao?