Tia mamerimberin-javatra ny olombelona. Arakaraka ny maha-lehibe antsika no maha-sarotra ny fanovana ny fomba fanaovantsika zavatra.

Tena tsy mora ho antsika ny miova. Vehivavy firy no nitaraina nandritra ireo taona nifandimby nanao hoe: "Niezaka nanova ny vadiko aho, saingy ..."? Ny zavatra tsy vitantsika ho an'ny tenantsika anefa dia vitan'Andriamanitra ho antsika. Maniry ny hanova ny toetsika Izy. Izany no votoatin'ny drafiny ho famonjena antsika : ny fanovan'Andriamanitra antsika ho olom-baovao ao Aminy.

Inona no fiovana goavana nitranga tamin'i Saoly avy any Tarsosy, ary ahoana no nitrangan'izany fiovana izany? Vakio ny Asa. 8:1,3; Asa. 9:1-22; ary Gal. 1:15-17.

"Rehefa nilefitra tanteraka tea ambanin'ny hery mandresy lahatry ny Fanahy Masina i Saoly, dia hitany ny diso nataony teo amin'ny fiainany, ary tsapany fa tonga lavitra ny fitakian'ny lalàn'Andriamanitra izy. Fariseo nirehareha izy teo aloha, natoky fa nohamarinina tamin'ny alalan'ny asany tsara. Ankehitriny kosa miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra amim-panetren-tena sy ny fahatsoran'ny zaza izy, miaiky ny tsy fahamendrehan'ny tenany ary mitaky ny fahamendrehan'ny Mpahary, Mpamonjy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty. Naniry mafy izy ny hifandrindra sy hiray tanteraka amin'ny Ray sy ny Zanaka; ary noho ny hamafin'ny faniriany havela heloka sy hahazo sitraka amin'Andriamanitra, dia nanandratra fitarainana mafana (...) izy.

"Tsy very maina tsy akory ny fivavahan'ilay Fariseo nibebaka. Nanova ny eritreriny lalina indrindra sy ny fihetseham-po tao anatiny ny fahasoavan'Andriamanitra, ary nentina hifandrindra amin'ny fikasan'Andriamanitra mandrakizay ireo talentany. Kristy sy ny fahamarinany no nanjary mihoatra noho izao tontolo izao ho an'i Saoly." - VM, t. 107

Angamba tsy tena mampientanentana tahaka ny an'i Paoly ny tantarantsika momba ny fiovam-pontsika, saingy tokony samy hanana ny tantarantsika isika. Azontsika atao ny mitantara amin'ny hafa ny zavatra nataon'i Jesôsy ho antsika. Azontsika tantaraina amin'izy ireo koa izay ataony ankehitriny mba hanovana antsika, mba hahatonga ny fiainantsika ho tsara kokoa. Marina fa mety ho lava io asan'i Jesôsy eo amin'ny fiainantsika io, ary misy fotoana izay mora inoana fa mety tsy hiova mihitsy isika. Rehefa mitranga izany, dia afaka ny hahita fanantenana avy ao amin'ny andininy anankiroa ao amin'ny Baiboly isika: Fil.1:6 sy Rôm. 8:1.

Vakio ny Fil.1:6sy Rôm. 8:1. Inona ireo teny fikasana anankiroa mahafinaritra hitantsika ao amin'ireo andininy ireo?