Boky momba ny fifandraisana ny Baiboly. Noforonin'Andriamanitra mba hifandray amin'ny hafa isika. Tena vitsy amintsika tokoa mantsy no velona ao anatin'ny fitokana-monina tanteraka. Voalohany indrindra, eto avokoa isika rehetra noho ny ray aman-drenintsika. Ary na dia aorian'ny fahaterahantsika aza, dia mila olon-kafa isika mba hikarakara antsika, fara-faharatsiny mandra-pahalehibe antsika tsara ka afaka mikarakara ny tenantsika. Ary na dia afaka hamelona ny tenantsika aza isika, dia iza no tena maniry ny hiaina samirery? Mila ary maniry fatratra ny fisakaizan'ny olon-kafa avokoa ny ankamaroantsika. Mety hahafinaritra ny biby fiompy tahaka ny alika, saingy amin'ny farany, ny fisakaizana lalina indrindra sy manova fiainana indrindra dia avy amin'ny olona, fa tsy avy amin'ny biby. Koa tsy isalasalana, noho izany, fa tena manan-danja eo amin'ny fiainantsika ny ankohonana sy ny fifandraisan'ny ankohonana.

Mety hanova ny fiainantsika ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Mandray laniny anankiroa anefa izany : mety hanova ny fiainantsika ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ary mety hanova ny namantsika koa ny fifandraisany amintsika. Ary mety ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy izany fiovana izany. Koa tena zava-dehibe ny manao ny tsara indrindra mandrakariva mba hahatonga antsika ho ohatra tsara ho an'ny hafa, indrindra ho an'ireo akaiky antsika indrindra, izay matetika ireo ankohonantsika ihany.

Vakio ireto andininy ao amin'ny Baiboly eto ambany ireto. Milaza inona izany momba ny tokony hataontsika eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa?

Rôm. 15:7..........................................................................................................................................................................................

Efes. 4:2,32 .......................................................................................................................................................................................  

1 Tes. 3:12 .........................................................................................................................................................................................

Jak. 5:16.............................................................................................................................................................................................

Tsotra ny fitsipika, amin'ny lafiny maro. Rehefa malemy fanahy sy manana fahamoram-po ary miantra ny hafa isika, dia afaka ny hanampy amin'ny fanovana ny fiainany ho amin'ny tsara. Tahaka ny nanovan'i Jesôsy ny fiainan'ny olona ho tsara kokoa, dia tombontsoa ho antsika koa ny manao zavatra tahaka izany ho an'ny olona. Averina indray fa tsy maintsy mitadidy isika fa: mety hanova ny fiainan'ny olona ho tsara kokoa na ho ratsy kokoa isika, na dia amin'ny fomba misoko mangina aza. Ahoana no anaovantsika izany? Amin'ny fomba firesatsika aminy sy arninby fitondrantsika azy fotsiny. Ary amin'ireo ankohonantsika, izay olona akaiky antsika indrindra, no ahitana taratra kokoa io fanovana sy hery miasa mangina io. Koa ilaintsika ny mitandrina mba hanehoantsika fitiavana mandrakariva amin'ireo ankohonantsika ireo.

Jereo izay lazain'i Jesôsy ao amin'ny Lio. 11:34 sy Mar. 4:24,25. Inona no asainy ataontsika eto.