Alaivo sary an-tsaina ireo fiovana nitranga teo amin'ny fiainan'ny mpianatr'i Jesôsy raha niaraka taminy izy ireo. Tsy dia nahita fianarana ny ankamaroan'izy ireo, olon-tsotra, ary ny fomba fiainana jiosy sy ny fampianarana jiosy ihany no mba fantany. Ankehitriny anefa dia asain'ilay Mpampianatra avy any Galilia hanova ny fiainany sy hanana fomba fisainana vaovao izy ireo. Tsy mora ny fiovana. Niaina fialonana izy ireo (Mat. 20:20-24), nisy koa ny fifandirana (Jao. 3:25). Nisy fotoana koa toa tsy ampy finoana izy ireo (Mar. 9:28,29). Nilaozany mihitsy aza i Jesôsy tamin'ny fotoana nilany azy ireo indrindra (Mat. 26:56). Namadika an'i Jesôsy koa izy ireo (Mat. 26:69-74). Teo an-danin'izany, dia nianatra avy tamin'ny fahadisoany izy ireo ka nitombo ara-panahy. Vokatrizany, tsapan'ny olona fa niaraka tamin'i Jesôsy i Petera (Mat. 26:73). Ary na ireo mpitari-pivavahana jiosy aza dia talanjona rehefa nandre ny zavatra nolazain'i Petera sy i Jaona, satria tsikariny fa "tsy mba mpahay lalàna na nampianarina izy roa lahy". Ary "Fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesôsy izy roa lahy" - Asa. 4:13.

Eritrereto koa ny zavatra hitranga rehefa hitan'ny ankohonantsika fa "niaraka tamin'i Jesôsy " isika. Hisy fiantraikany tena tsara eo amin'ny fiainan'izy ireo izany.

Inona no ambaran'ireto tenin'i Ellen G. White ireto amintsika momba ny tokony ho fitondran-tenantsika ao an-tokantrano? "Mety ho tsotra ny tranonareo, saingy mety ho toerana izay ifampilazana teny mampahery sy ifanaovana asa tsara mandrakariva izany, toerana izay onenan'ny fitiavana sy ny fanajana ho toy ny vahiny maharitra." AH, t. 18.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Vakio ny Mpitt. 3:1-8. Inona no fitsipika manan-danja ampianariny anao? Ahoana no ampiharanao izany fitsipika izany eo amin'ny fiainanao manokana?

2. Tantarao ao amin'ny kilasy ny sasany amin'ireo fanandramana nitondra fiovana teo amin'ny fiainanao. Inona no lesona noraisinao avy tamin'izany? Inona koa no nianaranao avy tamin'ireo lesona tsy fantatrao talohan'izany fanandramana izany? Inona no fiantraikan'izany fanandramana manova fiainana izany teo amin'ny fianakavianao?

3. Ahoana no nanovan'i Kristy ny fiainanao? Inona ireo zavatra nafoinao rehefa natolotrao Azy ny fiainanao? Inona no zavatra ataonao ankehitriny, izay hafa amin'izay nataonao fahiny? Manambara inona aminao izany momba ny herin'i Jesôsy manova ny fon'ny olombelona?