Lesona 2 : Ireo safidy ataontsika

Hodinihina mandritra ny herinandro: Efes. 1:1-4; 1 Tes. 5:17; Ohab. 12:26; Sal. 37:27; Mpitt. 2:1-11.

Tsianjery: "Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehôvah, dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo, na ny andriamanitra izay notompoin'ny razanareo tany an-dafin'ny Ony, na ny andriamanitry ny Amorita, izay mponina teto amin'ny tany onenanareo; fa raha, izaho sy ny ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehôvah izahay."

Marobe ny safidy atao eo amin'ny fiainana. Isan'andro isika dia manao safidy, manomboka amin'ny ifohazantsika mandra-patoriantsika any am-pandriana. Maro loatra izany safidy atao izany ka sarotra ny hahatadidy azy rehetra!

Mora ny manao ny safidy sasany ary manjary fahazarana aza izany; ny sasany kosa dia manova ny fiainana mihitsy ary misy fiantraikany mandrakizay, tsy ho antsika ihany fa ho an'ireo ankohonantsika koa. Zava-dehibe, araka izany, ny misaintsaina ireo safidy atao mialoha ny hanaovana izany, satria na kely izany na lehibe dia mety hitondra fiovana mandrakizay eo amin'ny fiainantsika.

Efa nanao safidy ve ianao kanefa nanenina ny amin'izany? Efa nanao toy izany avokoa isika rehetra. Ny sasany aza dia miaina miaraka amin'ireo vokadratsin'ny safidy nataony. Misy vaovao tsara anefa! Mamela ny helotsika Andriamanitra, ary mamonjy antsika. Manasitrana antsika Izy na dia nanao ny safidy ratsy indrindra teo amin'ny fiainantsika aza isika.

Amin'ity herinandro isika dia hijery ny amin'ireo safidy ataontsika. Ahoana no anaovana safidy tsara? Inona no fiovana hoentin'ny ataontsika eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainan'ny hafa?

Inoan'ny Kristianina sasany fa mialoha ny hahaterahan'ny olona iray dia efa manapa-kevitra ny amin'ny hahavoavonjy na hahavery azy Andriamanitra, ary heverin'izy ireo fa tsy misy na iza na iza afaka hanova ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra amin'izany.

Tsy miombon-kevitra amin'izany ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Isika dia mino fa tian'Andriamanitra ny hahavoavonjy ny olon-drehetra. Nialoha ny namoronany ny tany dia efa nofidiny ny hananantsika rehetra ny fiainana mandrakizay.

Milaza ny Efes. 1:1-4 sy ny Tit. 1:1,2 ary ny 2 Tim. 1:8,9 fa nifidy ny hamonjy antsika Andriamanitra. Inona no ianarantsika mikasika ny safidy raha mijery ireo andininy ireo? Oviana Andriamanitra no nifidy ny hamonjy antsika?

Vaovao mahafaly manao ahoana re izany! Indrisy anefa fa hisy ihany ny olona very amin'ny farany (Mat. 25:41). Inona moa no anton'izany? Nomen'Andriamanitra fahafaha-misafidy isika, fanomezana natolony ho an'ny olombelona izany.

Milaza Inona amintsika ny Mat. 22:35-37 momba ny fanomezana natolotr'Andriamanitra antsika, dia ny safidy malalaka izany?

Tsy manery antsika ho tia Azy Andriamanitra, safidy ny fitiavana. Safidy atao ny ho tia ny hafa. Ahoana moa raha terena ho tia olona iray ianao? Tsy tena fitiavana izany. Maneho izany fitiavana izany ny Baiboly, izay tantara lehiben'ny fiezahan'Andriamanitra hahazo ny fontsika amin'ny alalan'ny fitiavany. Maneho izany fahamarinana izany amintsika rahateo ny fiainan'i Jesôsy, sy ny fampiasan'ny olombelona ny safidy malalaka eo anatrehan'izany. Voasintona hankeo Aminy ny sasany, ny hafa kosa naniry ny hahafatesany.

Nifidy antsika ho amin'ny famonjena tokoa Andriamanitra, kanefa amin'ny farany dia isika ihany no tsy maintsy manao safidy ny handray izany. Ny hanompo an'Andriarnanitra no safidy manan-danja indrindra azontsika atao.

Isika rehetra dia mahalala fa zava-dehibe ho antsika ny fanaovana safidy tsara. Fantatsika koa fa mety handratra antsika sy ny hafa ny safidy ratsy. Koa ahoana dry- no hanaovana safidy tsara?

Maneho amintsika fitsipika ara-Baiboly manan-danja ny andininy eto ambany, izay manampy antsika hanao safidy tsara. Mona avy izany fitsipika izany?

1. Tes, 5:17; Jak. 1:5 .................................................................................................................................................................................
2. Isa. 1:19; Mat. 7:24,25 ..........................................................................................................................................................................
3. Sal. 119:105; 2 Tim. 3:16 ......................................................................................................................................................................
4. Ohab. 3:5,6; Isa. 58:11..........................................................................................................................................................................
5. Ohab. 15:22; 24:6 .................................................................................................................................................................................

Mila mivavaka isika mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra, mangataka ny fanampian'Andriamanitra mba hahazoantsika antoka fa tsy mitarika ho arnin'ny fandikana ny didiny na ny fitsipiky ny teniny ny safidy ataontsika. Zava-dehibe tokoa ny fitokiantsika Aminy ka ametrahantsika ny safidintsika eo Aminy; izany no ilantsika ny mivavaka mba hanao safidy izay manome voninahitra Azy. Ahoana kosa raha manohitra ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika ny faniriantsika? Amin'izay dia tokony ho vonona ny hamoy izay zavatra irintsika isika. Mety hitondra fanampiana lehibe ho antsika koa ny torohevitry ny olona manam-pahendrena eo amin'ny fanaovantsika safidy. Ny tsara indrindra no tian'Andriamanitra ho antsika, koa tokony hanolotra ny fiainantsika ho Azy isika mba hitokiantsika ny safidy ataontsika.

Ahoana no fomba hanaovanao safidy lehibe eo amin'ny fiainana? Ahoana no hanampian'ny vavaka sy ny fitokiana amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana safidy tsara?

Iray amin'ireo safidy manan-danja indrindra ataontsika ny mifidy izay ho namantsika. Matetika dia tsy manao drafitra ny ho naman.'ny olona iray isika fa ny fiarahana amin'ny olona mitovy fitiavana amintsika no miteraka izany fisakaizana izany.

Manome antsika fitsipika manan-danja ny Ohab.12:26Ohab.17:17Ohab.22:24-25;18:24. Inona avy ny fitsipika hitantsika mikasika ny fisafidianana ny namana ao amin'ireo andininy ireo?

Ambaran'ny Ohab. 18:24 amin'ny dikantenin'ny KJV fa raha to hanana namana isika dia tokony haneho fitiavana. Matetika no malahelo ny olona satria mahatsiaro ho manirery kanefa ny toetrany tsy mba falifaly sy tsy mpijery afa-tsy lafin-javatra ratsy no mampanalavitra azy amin'ny hafa. "Na ny olona mahafinaritra indrindra aza dia manana ireo toetra tsy maha-te ho tia ireo; ary rehefa misafidy namana isika dia tokony hifidy ireo izay tsy hiala amintsika rehefa hitany fa tsy tonga lafatra isika. Ilaina tokoa ny fahari-po amin'ny hafa. Tokony hifankatia sy hifanaja isika na dia eo aza ny toetra ratsy sy ny tsy fahatanterahana izay tsy zakantsika, satria izany no toe-tsain'i Kristy. Mila kolokoloina ny fanetren-tena sy ny fiaikena rehefa diso, ary koa ny fahalemem-panahy feno fahari-po eo anatrehan'ny fahadisoan'ny hafa. Hamono ny fitiavan-tena maneritery izany ka hahatonga antsika hanana fo misokatra ho an'ny hafa sy tia manome."- Pastoral Ministry, t. 95.

Saika mahafantatra ny tantaran'ny fisakaizana nisy tea amin'i Davida sy i Jonatana avokoa ny olona rehetra. Raha nahatoky sy nankato i Saoly, ilay mpanjaka voalohany sy rain'i Jonatana, dia ho naharitra tamin'ny taranaka maro ny fanjakany, ary mety ho nandimby azy teo amin'ny seza fiandrianany Jonatana. Rehefa Nita fa tsy mendrika ny fiantsoana azy i Saoly dia nifidy an'i Davida ho mpanjaka vaovao an'ny Isiraely Andriamanitra, izay nanaisotra Jonatana teo amin'izay tokony ho azy araka ny hitsiny. Eto isika dia mahita ohatra lehibe maneho ny fiantraikan'ny safidy ratsy ataon'ny olona iray ao amin'ny ankohonana (Saoly) eo amin'ireo olona hafa ao anivon'ny ankohonana (Jonatana).

Tsy sosotra tamin'i Davida na nialona azy anefa i Jonatana. Nifidy ny hanampy azy aza izy, tamin'ny fiarovany azy tsy ho azon'ny fahatezeran'i Saoly rainy. "(...) dia raiki-pitia tamin'i Davida ny fanahin'i Jonatana, ka tia azy hoatra ny tenany mihitsy izy." - 1 Sam. 18:1. Ohatra miezinezin'ny fisakaizana marina izany.

"Aza mety hofitahina hianareo; ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara." - 1 Ker. 15:33. Inona no fanandramana niarahanao tamin'ny namanao, na dia ireo izay toa tsy hanisy ratsy anao aza kanefa nanimba anao ihany tamin'ny farany? Ahoana no mety hahatonga ny safidy ratsy amin'ny fisakaizana hanimba ny fifandraisan'ny mpianakavy?

Ilaina ny malina tsara rehefa hisafidy namana, kanefa mihoatra noho izany no tokony hatao rehefa hifidy ny vady. Faly tokoa i Adama satria ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny namany eo amin'ny fiainana, ary avy amin'ny tenany mihitsy izany. Mora ny safidin'i Adama satria i Eva irery no vehivavy, ary tonga lafatra izy. Isika kosa dia somary sahirana ihany satria tsy misy tonga lafatra isika na dia iray aza ary marobe ihany koa ny olona isafidianana.

Fanapahan-kevitra manan-danja tokoa ny fanambadiana ka tsy navelan'Andriamanitra tsy hanana tari-dalana ny amin'izany isika. Ankoatra ireo dingana marobe efa hitantsika tao amin'ny fizarana Alatsinainy dia misy ireo dingana hafa tokony harahina mikasika ny lohahevitry ny fanambadiana (hojerentsika amim-pahamalinana ny lohahevitra manontolo momba ny fanambadiana ao amin'ny lesona 6). Ankoatra ny safidy ny hanompo an'Andriamanitra, ny fisafidianana vady no safidy misy fiantraikany lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona iray.

Inona no torolalana hitantsika ao amin'ireto andininy manaraka ireto izay azo ary tokony hampiharin'ny olona iray mitady ny namana sahaza eo amin'ny fanambadiana? Sal.37:27Sal.119:971Kôr.15:33Jak.1:23-25

Indro misy fitsipika tsara harahina: mialoha ny hitadiavanao ny olona tokony hovadina, aoka ianao ho olona tsara mifanaraka amin'izany. "Koa amin'izany na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany." - Mat. 7:12. Andeha atao hoe mahita olona tena mahafinaritra alaina ho vady ianao. Ananan'io olona io avokoa izay toetra irinao rehetra: be fitiavana sy tsara fanahy ary malala-tanana. Tokony ho tahaka izany koa ianao, raha tsy izany dia hanana olana ianao ao amin'ny tokantranonao.

Tsy zava-baovao tsy akory izany fahamarinana izany. Samy nilaza na i Paoly na i Jesôsy fa tsy tokony hanome tsiny ny hafa ny amin'izay tsy mety ataony isika raha toa ka manao toy izany koa (Mat.7:3;Rôm.2).

Tiantsika ny hafa raha haneho fitiavana bebe kokoa, kanefa rariny ve raha miandry azy ireo haneho isika kanefa tsy manao toy izany aminy?

 

 

Mila manao safidy ny amin'izay asa tiantsika hatao eo amin'ny fiainana isika rehetra. Teraka tao anatin'ny harena be ny olona sasany ka tsy voatery miasa. Tsy tahaka izany avokoa ny ankamaroan'ny olona ka tsy maintsy misafidy izay asa ataony eo amin'ny fiainana mba hamelomany ny tenany.

Mety hametra ny safidintsika mikasika ny asa hataontsika eo amin'ny fiainana ny zavatra sasany, na izany aza anefa dia afaka manao safidy izay mahafaly antsika isika. Hanome lanja ny fiainantsika ny asa izay fidintsika. Na inona na inona izany dia tokony hataontsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra.

Inona no fahadisoana nataon'i Solomona, ary ahoana no hitandremantsika tsy hanao tahaka izany koa? Mpitt.2:1-11

Tsy voatery ho mpanan-karena isika vao ho tratry ny fandrika tahaka izay nahavoa Solomona. "Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be." - 1 Tim. 6:10. Mety ho mahantra ny olona iray kanefa tia vola be tahaka ny fitiavan'ny mpanan-karena izany.

Ilaintsika tokoa ny mitady vola, na inona na inona nefa ataontsika dia tsy tokony hataontsika ho sampy ny fitadiavam-bola. Ankohonana maro no mijaly noho ny amin'ny raim-pianakaviana fatra-pitia vola ka manamaivana ny ankohonany mba hampanan-karena azy. Zanaka sy renim-pianakaviana firifiry anefa no ho tia kokoa ny fiainana tsotsotra toy izay ny fifandraisana amin'ny raim-pianakaviana no ho tsizarizary? Ny ankamaroan'ny olona dia ho tia kokoa ilay voalohany.

Efa drafitr'Andriamanitra hatrany amin'ny famoronana ny hanao ny asa ho ampahan'ny fiainan'ny olombelona (Gen. 2:15). Ny loza mananontanon.a anefa dia ny fanaovana ny asa ho ivon'ny fiainantsika, na koa ny fanaovana izany ho fitaovana fanangonan-karena ho an'ny tena. Izany no fahadisoana nataon'i Solomona  Nikaroka izay mety ho lanjan'ireo asany izy, ary na dia nitondra fifaliana ho azy ihany aza ny maro tamin'ireo, dia hitany fa tsinontsinona ihany izany tamin'ny farany.

Izao no nolazain'ny olona iray indray andro: "Firy ny olona, amin'ny fiafarantny fiainany, no manenina noho ny nandaniany fotoana betsaka kokoa niarahana tamin'ny ankohonany mihoatra noho izay nolaniny tao amin'ny biraony?" Inona no hafatra manan-danja ao anatin'izany fanambarana izany?

.Hita manerana ny Baiboly fa nomena fahalalahana hisafidy isika. Na i Adama sy i Eva aza dia nanana safidy malalaka (Gen. 3), saingy indrisy fa nanao safidy ratsy izy ireo. Raha ny olona tonga lafatra aza nanao safidy ratsy, ahoana ny amintsika mpanota eo anatrehan'izany? Nomen'Andriamanitra fahalalahana hanao safidy isika, na safidy ratsy aza. Tsy voatery hanao safidy ratsy anefa isika satria afaka misafidy ny tsara. Azontsika atao ny manao izany safidy tsara izany miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ao anatintsika. Zava-dehibe, araka izany, ny misaina amim-pitandremana ny amin'ireo safidintsika mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra, indrindra ny amin'ireo fanapahan-kevitra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny ankohonantsika. Nanao safidy izay nandratra tokoa ny ankohonany i Kaina tamin'ny namonoany ny rahalahiny. Nifidy ny hivarotra an'i Josefa ho andevo ireo rahalahiny, safidy izay saika nanapotika ny fiainan'ny rain'izy ireo. "Dia fantany, ka hoy izy: Akanjon'ny zanako io: efa lanin'ny biby masiaka izy; voaviravira tokoa Josefa. Ary Jakoba dia nandriatra ny fitafiany ka nisikina lamba fisaonana tamin'ny valahany; ary nisaona ny zanany andro maro. Dia avy ny zananilahy rehetra sy ny zananivavy rehetra mba hampionona azy, fa tsy nety nampiononina izy, fa hoy izy; tsia, fa hidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiainan-tsi-hita aho. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy."- Gen. 37:33-35. Ahitantsika ohatra maro ny amin'ireo safidy malalaka nataon'ny olona manerana ny Baiboly. Tsara ny sasany amin'ireny safidy ireny, ratsy kosa ny hafa. (Miresaka bebe kokoa rnomba ny sasany amin'ireo safidy ireo ny Nom. 16:1-32; Dan. 6:23,24; Gen. 18:19).

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Inona avy ireo safidy malalaka nataonao androany? Inona no asehon'ireny safidy ireny mikasika ny tenanao? Inona no asehony mikasika ny fifanakaikezanao amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa? Manenina ny amin'ny safidy sasany nataonao androany ye ianao? Raha eny, Inona amin`ireo safidy ireo izany?

2. Iza ireo olona nanao safidy ratsy tao amin'ny Baiboly? Inona no lesona azontsika tsoahina avy amin'ny fahadisoana nataony? Nanao ahoana ny nandratran'ny safidy ratsy nataony ny ankohonany?

3. Tsy isalasalana fa samy malahelo ny amin'ny safidy ratsy nataontsika isika rehetra. Ahoana no mahatsara ny Filazantsara eo anatrehanTny fotoam-panenenana tahaka izany? Inona no teny fikasan'ny Baiboly efa notakinao tamin'ny fotoam-paharesenao sy nahatsapanao ho meloka noho ny amin'ny safidy ratsy nataonao?

4. Raha misy olona manatona anao hiresaka mikasika ny fanambadiana, Inona no torohevitra homenao azy ireo, nahoana? Inona no fitsipika azonao ambara aminy ao amin'ny Tenin'Andriamanitra mba hanampiana azy amin'izany fanapahan-kevitra manan-danja izany?