Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 2 : Ireo safidy ataontsika

Marobe ny safidy atao eo amin'ny fiainana. Isan'andro isika dia manao safidy, manomboka amin'ny ifohazantsika mandra-patoriantsika any am-pandriana. Maro loatra izany safidy atao izany ka sarotra ny hahatadidy azy rehetra!

Mora ny manao ny safidy sasany ary manjary fahazarana aza izany; ny sasany kosa dia manova ny fiainana mihitsy ary misy fiantraikany mandrakizay, tsy ho antsika ihany fa ho an'ireo ankohonantsika koa. Zava-dehibe, araka izany, ny misaintsaina ireo safidy atao mialoha ny hanaovana izany, satria na kely izany na lehibe dia mety hitondra fiovana mandrakizay eo amin'ny fiainantsika.

Efa nanao safidy ve ianao kanefa nanenina ny amin'izany? Efa nanao toy izany avokoa isika rehetra. Ny sasany aza dia miaina miaraka amin'ireo vokadratsin'ny safidy nataony. Misy vaovao tsara anefa! Mamela ny helotsika Andriamanitra, ary mamonjy antsika. Manasitrana antsika Izy na dia nanao ny safidy ratsy indrindra teo amin'ny fiainantsika aza isika.

Amin'ity herinandro isika dia hijery ny amin'ireo safidy ataontsika. Ahoana no anaovana safidy tsara? Inona no fiovana hoentin'ny ataontsika eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainan'ny hafa?