Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 2 : Ireo safidy ataontsika

Inoan'ny Kristianina sasany fa mialoha ny hahaterahan'ny olona iray dia efa manapa-kevitra ny amin'ny hahavoavonjy na hahavery azy Andriamanitra, ary heverin'izy ireo fa tsy misy na iza na iza afaka hanova ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra amin'izany.

Tsy miombon-kevitra amin'izany ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Isika dia mino fa tian'Andriamanitra ny hahavoavonjy ny olon-drehetra. Nialoha ny namoronany ny tany dia efa nofidiny ny hananantsika rehetra ny fiainana mandrakizay.

Milaza ny Efes. 1:1-4 sy ny Tit. 1:1,2 ary ny 2 Tim. 1:8,9 fa nifidy ny hamonjy antsika Andriamanitra. Inona no ianarantsika mikasika ny safidy raha mijery ireo andininy ireo? Oviana Andriamanitra no nifidy ny hamonjy antsika?

Vaovao mahafaly manao ahoana re izany! Indrisy anefa fa hisy ihany ny olona very amin'ny farany (Mat. 25:41). Inona moa no anton'izany? Nomen'Andriamanitra fahafaha-misafidy isika, fanomezana natolony ho an'ny olombelona izany.

Milaza Inona amintsika ny Mat. 22:35-37 momba ny fanomezana natolotr'Andriamanitra antsika, dia ny safidy malalaka izany?

Tsy manery antsika ho tia Azy Andriamanitra, safidy ny fitiavana. Safidy atao ny ho tia ny hafa. Ahoana moa raha terena ho tia olona iray ianao? Tsy tena fitiavana izany. Maneho izany fitiavana izany ny Baiboly, izay tantara lehiben'ny fiezahan'Andriamanitra hahazo ny fontsika amin'ny alalan'ny fitiavany. Maneho izany fahamarinana izany amintsika rahateo ny fiainan'i Jesôsy, sy ny fampiasan'ny olombelona ny safidy malalaka eo anatrehan'izany. Voasintona hankeo Aminy ny sasany, ny hafa kosa naniry ny hahafatesany.

Nifidy antsika ho amin'ny famonjena tokoa Andriamanitra, kanefa amin'ny farany dia isika ihany no tsy maintsy manao safidy ny handray izany. Ny hanompo an'Andriarnanitra no safidy manan-danja indrindra azontsika atao.