Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 2 : Ireo safidy ataontsika

Isika rehetra dia mahalala fa zava-dehibe ho antsika ny fanaovana safidy tsara. Fantatsika koa fa mety handratra antsika sy ny hafa ny safidy ratsy. Koa ahoana dry- no hanaovana safidy tsara?

Maneho amintsika fitsipika ara-Baiboly manan-danja ny andininy eto ambany, izay manampy antsika hanao safidy tsara. Mona avy izany fitsipika izany?

1. Tes, 5:17; Jak. 1:5 .................................................................................................................................................................................
2. Isa. 1:19; Mat. 7:24,25 ..........................................................................................................................................................................
3. Sal. 119:105; 2 Tim. 3:16 ......................................................................................................................................................................
4. Ohab. 3:5,6; Isa. 58:11..........................................................................................................................................................................
5. Ohab. 15:22; 24:6 .................................................................................................................................................................................

Mila mivavaka isika mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra, mangataka ny fanampian'Andriamanitra mba hahazoantsika antoka fa tsy mitarika ho arnin'ny fandikana ny didiny na ny fitsipiky ny teniny ny safidy ataontsika. Zava-dehibe tokoa ny fitokiantsika Aminy ka ametrahantsika ny safidintsika eo Aminy; izany no ilantsika ny mivavaka mba hanao safidy izay manome voninahitra Azy. Ahoana kosa raha manohitra ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika ny faniriantsika? Amin'izay dia tokony ho vonona ny hamoy izay zavatra irintsika isika. Mety hitondra fanampiana lehibe ho antsika koa ny torohevitry ny olona manam-pahendrena eo amin'ny fanaovantsika safidy. Ny tsara indrindra no tian'Andriamanitra ho antsika, koa tokony hanolotra ny fiainantsika ho Azy isika mba hitokiantsika ny safidy ataontsika.

Ahoana no fomba hanaovanao safidy lehibe eo amin'ny fiainana? Ahoana no hanampian'ny vavaka sy ny fitokiana amin'Andriamanitra amin'ny fanaovana safidy tsara?