Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 2 : Ireo safidy ataontsika

Iray amin'ireo safidy manan-danja indrindra ataontsika ny mifidy izay ho namantsika. Matetika dia tsy manao drafitra ny ho naman.'ny olona iray isika fa ny fiarahana amin'ny olona mitovy fitiavana amintsika no miteraka izany fisakaizana izany.

Manome antsika fitsipika manan-danja ny Ohab.12:26Ohab.17:17Ohab.22:24-25;18:24. Inona avy ny fitsipika hitantsika mikasika ny fisafidianana ny namana ao amin'ireo andininy ireo?

Ambaran'ny Ohab. 18:24 amin'ny dikantenin'ny KJV fa raha to hanana namana isika dia tokony haneho fitiavana. Matetika no malahelo ny olona satria mahatsiaro ho manirery kanefa ny toetrany tsy mba falifaly sy tsy mpijery afa-tsy lafin-javatra ratsy no mampanalavitra azy amin'ny hafa. "Na ny olona mahafinaritra indrindra aza dia manana ireo toetra tsy maha-te ho tia ireo; ary rehefa misafidy namana isika dia tokony hifidy ireo izay tsy hiala amintsika rehefa hitany fa tsy tonga lafatra isika. Ilaina tokoa ny fahari-po amin'ny hafa. Tokony hifankatia sy hifanaja isika na dia eo aza ny toetra ratsy sy ny tsy fahatanterahana izay tsy zakantsika, satria izany no toe-tsain'i Kristy. Mila kolokoloina ny fanetren-tena sy ny fiaikena rehefa diso, ary koa ny fahalemem-panahy feno fahari-po eo anatrehan'ny fahadisoan'ny hafa. Hamono ny fitiavan-tena maneritery izany ka hahatonga antsika hanana fo misokatra ho an'ny hafa sy tia manome."- Pastoral Ministry, t. 95.

Saika mahafantatra ny tantaran'ny fisakaizana nisy tea amin'i Davida sy i Jonatana avokoa ny olona rehetra. Raha nahatoky sy nankato i Saoly, ilay mpanjaka voalohany sy rain'i Jonatana, dia ho naharitra tamin'ny taranaka maro ny fanjakany, ary mety ho nandimby azy teo amin'ny seza fiandrianany Jonatana. Rehefa Nita fa tsy mendrika ny fiantsoana azy i Saoly dia nifidy an'i Davida ho mpanjaka vaovao an'ny Isiraely Andriamanitra, izay nanaisotra Jonatana teo amin'izay tokony ho azy araka ny hitsiny. Eto isika dia mahita ohatra lehibe maneho ny fiantraikan'ny safidy ratsy ataon'ny olona iray ao amin'ny ankohonana (Saoly) eo amin'ireo olona hafa ao anivon'ny ankohonana (Jonatana).

Tsy sosotra tamin'i Davida na nialona azy anefa i Jonatana. Nifidy ny hanampy azy aza izy, tamin'ny fiarovany azy tsy ho azon'ny fahatezeran'i Saoly rainy. "(...) dia raiki-pitia tamin'i Davida ny fanahin'i Jonatana, ka tia azy hoatra ny tenany mihitsy izy." - 1 Sam. 18:1. Ohatra miezinezin'ny fisakaizana marina izany.

"Aza mety hofitahina hianareo; ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara." - 1 Ker. 15:33. Inona no fanandramana niarahanao tamin'ny namanao, na dia ireo izay toa tsy hanisy ratsy anao aza kanefa nanimba anao ihany tamin'ny farany? Ahoana no mety hahatonga ny safidy ratsy amin'ny fisakaizana hanimba ny fifandraisan'ny mpianakavy?