Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 2 : Ireo safidy ataontsika

Ilaina ny malina tsara rehefa hisafidy namana, kanefa mihoatra noho izany no tokony hatao rehefa hifidy ny vady. Faly tokoa i Adama satria ny tanan'Andriamanitra mihitsy no nanamboatra ny namany eo amin'ny fiainana, ary avy amin'ny tenany mihitsy izany. Mora ny safidin'i Adama satria i Eva irery no vehivavy, ary tonga lafatra izy. Isika kosa dia somary sahirana ihany satria tsy misy tonga lafatra isika na dia iray aza ary marobe ihany koa ny olona isafidianana.

Fanapahan-kevitra manan-danja tokoa ny fanambadiana ka tsy navelan'Andriamanitra tsy hanana tari-dalana ny amin'izany isika. Ankoatra ireo dingana marobe efa hitantsika tao amin'ny fizarana Alatsinainy dia misy ireo dingana hafa tokony harahina mikasika ny lohahevitry ny fanambadiana (hojerentsika amim-pahamalinana ny lohahevitra manontolo momba ny fanambadiana ao amin'ny lesona 6). Ankoatra ny safidy ny hanompo an'Andriamanitra, ny fisafidianana vady no safidy misy fiantraikany lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona iray.

Inona no torolalana hitantsika ao amin'ireto andininy manaraka ireto izay azo ary tokony hampiharin'ny olona iray mitady ny namana sahaza eo amin'ny fanambadiana? Sal.37:27Sal.119:971Kôr.15:33Jak.1:23-25

Indro misy fitsipika tsara harahina: mialoha ny hitadiavanao ny olona tokony hovadina, aoka ianao ho olona tsara mifanaraka amin'izany. "Koa amin'izany na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany." - Mat. 7:12. Andeha atao hoe mahita olona tena mahafinaritra alaina ho vady ianao. Ananan'io olona io avokoa izay toetra irinao rehetra: be fitiavana sy tsara fanahy ary malala-tanana. Tokony ho tahaka izany koa ianao, raha tsy izany dia hanana olana ianao ao amin'ny tokantranonao.

Tsy zava-baovao tsy akory izany fahamarinana izany. Samy nilaza na i Paoly na i Jesôsy fa tsy tokony hanome tsiny ny hafa ny amin'izay tsy mety ataony isika raha toa ka manao toy izany koa (Mat.7:3;Rôm.2).

Tiantsika ny hafa raha haneho fitiavana bebe kokoa, kanefa rariny ve raha miandry azy ireo haneho isika kanefa tsy manao toy izany aminy?