Mila manao safidy ny amin'izay asa tiantsika hatao eo amin'ny fiainana isika rehetra. Teraka tao anatin'ny harena be ny olona sasany ka tsy voatery miasa. Tsy tahaka izany avokoa ny ankamaroan'ny olona ka tsy maintsy misafidy izay asa ataony eo amin'ny fiainana mba hamelomany ny tenany.

Mety hametra ny safidintsika mikasika ny asa hataontsika eo amin'ny fiainana ny zavatra sasany, na izany aza anefa dia afaka manao safidy izay mahafaly antsika isika. Hanome lanja ny fiainantsika ny asa izay fidintsika. Na inona na inona izany dia tokony hataontsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra.

Inona no fahadisoana nataon'i Solomona, ary ahoana no hitandremantsika tsy hanao tahaka izany koa? Mpitt.2:1-11

Tsy voatery ho mpanan-karena isika vao ho tratry ny fandrika tahaka izay nahavoa Solomona. "Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be." - 1 Tim. 6:10. Mety ho mahantra ny olona iray kanefa tia vola be tahaka ny fitiavan'ny mpanan-karena izany.

Ilaintsika tokoa ny mitady vola, na inona na inona nefa ataontsika dia tsy tokony hataontsika ho sampy ny fitadiavam-bola. Ankohonana maro no mijaly noho ny amin'ny raim-pianakaviana fatra-pitia vola ka manamaivana ny ankohonany mba hampanan-karena azy. Zanaka sy renim-pianakaviana firifiry anefa no ho tia kokoa ny fiainana tsotsotra toy izay ny fifandraisana amin'ny raim-pianakaviana no ho tsizarizary? Ny ankamaroan'ny olona dia ho tia kokoa ilay voalohany.

Efa drafitr'Andriamanitra hatrany amin'ny famoronana ny hanao ny asa ho ampahan'ny fiainan'ny olombelona (Gen. 2:15). Ny loza mananontanon.a anefa dia ny fanaovana ny asa ho ivon'ny fiainantsika, na koa ny fanaovana izany ho fitaovana fanangonan-karena ho an'ny tena. Izany no fahadisoana nataon'i Solomona  Nikaroka izay mety ho lanjan'ireo asany izy, ary na dia nitondra fifaliana ho azy ihany aza ny maro tamin'ireo, dia hitany fa tsinontsinona ihany izany tamin'ny farany.

Izao no nolazain'ny olona iray indray andro: "Firy ny olona, amin'ny fiafarantny fiainany, no manenina noho ny nandaniany fotoana betsaka kokoa niarahana tamin'ny ankohonany mihoatra noho izay nolaniny tao amin'ny biraony?" Inona no hafatra manan-danja ao anatin'izany fanambarana izany?