Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 2 : Ireo safidy ataontsika

.Hita manerana ny Baiboly fa nomena fahalalahana hisafidy isika. Na i Adama sy i Eva aza dia nanana safidy malalaka (Gen. 3), saingy indrisy fa nanao safidy ratsy izy ireo. Raha ny olona tonga lafatra aza nanao safidy ratsy, ahoana ny amintsika mpanota eo anatrehan'izany? Nomen'Andriamanitra fahalalahana hanao safidy isika, na safidy ratsy aza. Tsy voatery hanao safidy ratsy anefa isika satria afaka misafidy ny tsara. Azontsika atao ny manao izany safidy tsara izany miaraka amin'ny herin'Andriamanitra ao anatintsika. Zava-dehibe, araka izany, ny misaina amim-pitandremana ny amin'ireo safidintsika mialoha ny handraisana fanapahan-kevitra, indrindra ny amin'ireo fanapahan-kevitra izay mety hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny ankohonantsika. Nanao safidy izay nandratra tokoa ny ankohonany i Kaina tamin'ny namonoany ny rahalahiny. Nifidy ny hivarotra an'i Josefa ho andevo ireo rahalahiny, safidy izay saika nanapotika ny fiainan'ny rain'izy ireo. "Dia fantany, ka hoy izy: Akanjon'ny zanako io: efa lanin'ny biby masiaka izy; voaviravira tokoa Josefa. Ary Jakoba dia nandriatra ny fitafiany ka nisikina lamba fisaonana tamin'ny valahany; ary nisaona ny zanany andro maro. Dia avy ny zananilahy rehetra sy ny zananivavy rehetra mba hampionona azy, fa tsy nety nampiononina izy, fa hoy izy; tsia, fa hidina misaona ho any amin'ny zanako any amin'ny fiainan-tsi-hita aho. Ary dia mbola nitomany azy ny rainy."- Gen. 37:33-35. Ahitantsika ohatra maro ny amin'ireo safidy malalaka nataon'ny olona manerana ny Baiboly. Tsara ny sasany amin'ireny safidy ireny, ratsy kosa ny hafa. (Miresaka bebe kokoa rnomba ny sasany amin'ireo safidy ireo ny Nom. 16:1-32; Dan. 6:23,24; Gen. 18:19).

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Inona avy ireo safidy malalaka nataonao androany? Inona no asehon'ireny safidy ireny mikasika ny tenanao? Inona no asehony mikasika ny fifanakaikezanao amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa? Manenina ny amin'ny safidy sasany nataonao androany ye ianao? Raha eny, Inona amin`ireo safidy ireo izany?

2. Iza ireo olona nanao safidy ratsy tao amin'ny Baiboly? Inona no lesona azontsika tsoahina avy amin'ny fahadisoana nataony? Nanao ahoana ny nandratran'ny safidy ratsy nataony ny ankohonany?

3. Tsy isalasalana fa samy malahelo ny amin'ny safidy ratsy nataontsika isika rehetra. Ahoana no mahatsara ny Filazantsara eo anatrehanTny fotoam-panenenana tahaka izany? Inona no teny fikasan'ny Baiboly efa notakinao tamin'ny fotoam-paharesenao sy nahatsapanao ho meloka noho ny amin'ny safidy ratsy nataonao?

4. Raha misy olona manatona anao hiresaka mikasika ny fanambadiana, Inona no torohevitra homenao azy ireo, nahoana? Inona no fitsipika azonao ambara aminy ao amin'ny Tenin'Andriamanitra mba hanampiana azy amin'izany fanapahan-kevitra manan-danja izany?