Feno fiovana ny fiainana. Miova hatrany ny zavatra rehetra. Ny fiovana ihany no zavatra tokana tsy mba miova. Ampahany amin'ny fisiantsika mihitsy tokoa mantsy izany. Na ny siansa aza dia mampianatra fa ampahany fototra amin'ny fiainana ny fiovana.

Matetika no mitranga tsy misy fampitandremana ny fiovana. Raha eo am-pamakivakiana ny fiainana andavanandro my isika, dia indro, tampotampoka eo, miova ao anatin'ny iray segondra ny zavatra rehetra. Tsy hitantsika akory aza indraindray ny fiavian'ilay fiovana.

Etsy an-danin'izany, mety hitantsika koa ny fiavian'ny fiovana. Noho ny famindrampon'Andriamanitra dia nomeny fampitandrema isika mba hampahafantarana antsika fa hiova tsy ho ela ny fandehan-javatra eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mitranga izany, dia fahendrena kokoa ny manomboka miomana araka izay azo atao. Maro amin'ireo fiovana ireo no goavana: ny fanambadiana, ny fananan-janaka, ny fahanterana, ary na ny fahafatesana aza. Manama olona hafa maro eo amin'ny fiainana ny ankamaroany amintsika. Koa midika izany fa ny fiovana mitranga dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny ankohonantsika koa, ary amin'ny fomba goavana. Etsy an-kilarfizay, mety hisy fiantraikany eo amin'ny mpianakavy tsirairay koa ny fiovana eo amin'ny ankohonantsika.

Amin'ity herinandro ity isika dia hijery ny sasany amin'ireo fiovana goavana ireo. Tsy maintsy hiatrika izany ny ankamaroantsika, na ho ela na ho haingana. Hojerentsika koa ny fiantraikan'ireo fiovana ireo eo amin'ny fiainam-pianakaviantsika.