Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 3: Miomana ho amin’ireo fiovana goavana eo amin’ny fiainana

Tsy manafina ny fahamarinana momba ny fiainana ny Baiboly. Aharihariny mazava mihitsy aza fa misy fotoana mety hahasarotra ny fiainana, ary mety hampalahelo sy ho feno fahoriana koa. Raha tena jerena, dia ireo ampahany mampalahelo amin'ny Baiboly no mameno ny ankamaroan'ny takilany. Ireo takila vitsivitsy voalohany sy ireo takila vitsivitsy any amin'ny farany ihany no maneho fotoana tsy misy fahoriana. Ny ankoatra izay dia manoritsoritra sary mampalahelo momba ny taranak'olombelona. Marina mihitsy ny filazan'i Paoly rehefa nanoratra izy hoe: "samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra." - Rôm. 3:23.

Vakio ny 1Kôr.10:1-13. Inona no fampitandremana hita eto, ary inona koa ireo teny fikasana omena antsika?

Amin'ny lafiny maro dia maneho ny safidy ataontsika manoloana ny fiovana ny fitondran-tenantsika. Miatrika fiovana tsy ankiato isika. Amin'ny maha-Kristianina antsika, ny fihaikana eo anoloana dia ny miatrika amim-pinoana ireo fiovana eo amin'ny fiainana, izany hoe matoky an'Andriamanitra ary maneho izany finoana izany amin'ny alalan'ny fankatoavana Azy. Ary tsy maintsy asehontsika izany fatokiana izany na dia tsy mora aza ny manao izany.

"Ny tena ilain'izao tontolo izao dia olona izay tsy azo vidim-bola na amidy, olona izay marina sy mahitsy hatrany amin'ny fanahiny lalina indrindra any; olona izay tsy matahotra ny hiantso ny fahotana amin'ny tena anarany; olona izay manana feon'ny fieritreretana mahatoky manoloana ny adidiny, tahaka ny fahatokian'ny fanjaitra amin'ny tondroavaratra; olona izay hijoro ho an'ny fahamarinana na dia hikoro aza ny lanitra." - Ed., t. 57.

Inona no fahadisoana nataon'ireo olona ao amin'ireto andininy eto ambany ireto manoloana ny fiovana? Inona no azontsika ianarana avy amin'ny fahadisoany?

 Asa.5:1-10 ................................................................................................................................................................................                  Gen.16:1-6 ...............................................................................................................................................................................                    Mat.20:20-22 ..........................................................................................................................................................................

Tonga ny fiovana, ary matetika izy ireny no mitondra fakam-panahy, fihaikana, ary tahotra koa aza indraindray. Mety hitarika antsika hanao zavatra tsy tsara izany. Koa ilaintsika ny mivonona ka hitafy ny fiadiana ara-panahy rehetra mba hiatrehana azy ireny amin'ny fomba sahaza (Efes. 6:11). Amin'izay dia afaka hanohitra ireo teti-dratsy sy ireo drafitr'i Satana isika.