Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 3: Miomana ho amin’ireo fiovana goavana eo amin’ny fiainana

Vitsy ihany ny zavatra afaka manova ny fiainantsika mihoatra noho ny fahaterahan'ny zaza. Tsy ho tahaka ny teo aloha intsony ny zavatra rehetra ao an-tokantrano.

"Tahaka ny zana-tsipika eo an-tanan’ny mahery ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mameno ny tranon-jana-tsipikany amin'ireny" - Sal. 127:4,5.

Ny zaza anefa dia tsy teraka niaraka tamin'ny boky tari-dalana izay mampianatra ny ray aman-dreniny ny fomba fikarakarana azy na ny fomba famahana ny olana mety hipoitra. Na ireo ray aman-dreny efa manana fanandramana maro amin'ny ankizy aza dia sanganehana indraindray manoloana ny asa na ny teny na ny fihetsiky ny zanany. Izany no antony ilana ny fahavononana ny ho ray aman-dreny mendrika.

Mirakitra tantara vitsivitsy momba ny zaza ny Baiboly. Inona ireo fitsipika lehibe azon'ireo miomana ny ho ray aman-dreny ianarana avy amin'ireo tantara ireo?  

1 Sam. 1:27 .......................................................................................................................................................................................                 Mpits. 13:7.......................................................................................................................................................................................        Lio.1:6,13-17,46-55,76-79 ............................................................................................................................................................

Nanana andraikitra sy tombontsoa goavana ny ray aman-dreny ao amin'ireo tantara ireo. Ho mpaminany sy mpitarika ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny telo tamin'ireo zaza ireo. Ny iray kosa dia hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'ny Mpamonjy, ary ny iray dia i Kristy mihitsy. Na dia tsy voatendry ho mpaminany aza anefa ny zanatsika, dia tokony hiomana ho amin'io fiovana goavana eo amin'ny fiainany io ihany ny ray aman-dreny.

"Tokony hanomboka ny fiomanany mialoha indrindra ny fahaterahan'ny zaza ny ray aman-dreny. Tokony hanao izay rehetra azony atao izy ireo mba hanampiana ny zanany hiady sy handresy amin'ny ady ifanaovana amin'ny fahotana.

"Inona anefa no hitranga raha toa ka tia tena sy tsy manam-paharetana ary masiaka ny reny mialoha ny fahaterahan'ny zanany? Ho hita taratra eny amin'ny zanany ireo toe-po sy fihetsika ireo. Tahaka izany no ahaterahan'ny zaza maro miaraka amin'ny faniriana hanao ny ratsy. Saika tsy mahafehy ny fironana ho amin'ny ratsy ao am-pony izy ireo." - AH, t. 256.

Ahoana no hanampiantsika ny zanatsika mba ho olom-banona kokoa? Inona ireo zavatra azontsika atao mba hanefana ireo andraikitra ireo amin'ny fomba izay hahitany fa tia azy Andriamanitra?