"Fito-polo taona no andron'ny taonanay ary raha tahiny mateza aza, dia valo-polo taona, nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mihelina faingana izany, ka lasa manidina izahay." - Sal. 90:10. Mampahatsiahy antsika ireo teny nosoratan'i Mosesy ireo fa mandeha faingana ny fotoana. Raha mandeha ny taona, dia mahita sy mahatsapa fiovana ao amin'ny vatantsika isika. Mihafotsy na mihintsana ny volontsika; manomboka miadam-pandeha isika; ary mety hahatsapa fanaintainana sy aretina isan'andro koa isika. Raha manam-bady aman-janaka isika, dia mety manan-janaka koa ny zanatsika. Amin'izay dia afaka mifaly amin'ny zafikelintsika koa isika. Nanampo antsika hiomana ho amin'io ampahany farany eo amin'ny fiainana io ny fiainana izay nolalovantsika teo aloha.

Vakio ny Sal.71. Inona no ampianarin'io salamo io momba ny fiomanana ho amin'ny fahanterana? Inona koa no ampianariny momba ny fiainana an-kapobeny?

Salamo nosoratan'ny olona efa lehibe iray izay nandalo ireo fihaikana rehetra entin'ny fiainana ny Sal.71. Faly koa anefa izy satria nametraka ny fitokiany teo amin'Andriamanitra nandritra ny androm-piainany. Ny fomba tsara indrindra hirosoana amin'ny fahanterana dia ny mametraka ny fitokiantsika eo amin'Andriamanitra raha mbola tanora isika. Mizara lesona tena manan-danja izay nanampy azy hiomana ho amin'io vanim-potoana eo amin'ny fiainana io ny mpanoratra. Afaka manampy antsika koa ireo lesona ireo:

1.Manana fahalalana lalina an'Andriamanitra. Mianara ny matoky an'Andriamanitra dieny amin'ny fahatanoranao (Sal.71:17). Ataovy fiarovana mafy ho anao Izy (Sal.71:1,Sal.71:7). Raiso ho Mpamonjinao Izy (Sal. 71:2). Harambato sy batery fiarovana Andriamanitra (Sal.71:3), fanantenana sy toky (Sal. 71:5). Lazao amin'ny olona ireo asa lehibe sy mahagaga nataony ho anao (Sal.71:16,17,19). Matokia ny hery sy ny tanjak'Andriamanitra (Sal. 71:18). Amin'ny farany dia mihiaka ilay mpanoratra hoe: "Andriamanitra ô, iza no tahaka Anao?" - Sal. 71:19. Mivavaha isan'andro ary ianaro isan'andro ny Tenin'Andriamanitra. Diniho ny zavatra rehetra ataony ho anao. Amin'izay dia hihalalina ny fitiavanao Azy.

2. Mikolokoloa fahazarana tsara. Hanampy antsika higoka fiainana lava kokoa sy tsara kokoa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fanatanjahan-tena, ny fisotroana rano betsaka, ary ny fahazoana tanamasoandro sy fialan-tsasatra ampy. Matokia an'Andriamanitra (Sal.71:3), midera Azy (Sal.71:6), ary manana fanantenana mandrakariva (Sal.71:14).

3. Manompoa an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Tohizo hatrany ny fanompoana an'Andriamanitra na dia amin'ny fahanterana aza. Midera Azy mandrakariva (Sal.71:8) ary lazao amin'ny olona fa tsara Izy (Sal.71:15-18) !