Olona marobe no mahatsiaro ho irery. Mipetra-drery izy ireo ary tsy dia manana namana loatra. Tsy manam-bady na zanaka, ary lavitra ny fianakaviany, mety tsy manana fianakaviana mihitsy aza. Manirery mandritra ny ankamaroan'ny fotoana izy ireo ka mahatonga azy hahatsapa alahelo izany.

Ny gazety The New York Times dia nanoratra tantara mikasika ny olona manirery tamin'ny taona 2016. Nanao tatitra mikasika ny olona manirery ny mpahay siansa tao amin'io tantara io, izay nilaza fa marobe ny olona manirery eo amin'ny fiainana, mampalahelo fa maneran-tany izany toe-javatra izany my tena misy tokoa.

Moa ve tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny fahatsapana ho irery? Tsy izany velively. Hatrany am-boalohany dia efa tian'Andriamanitra hifanakaiky amin'ny hafa isika. Tiany ny hanakaikezantsika ny ankohonantsika, ny vady sy ny zanaka ary ireo namantsika. izany no drafitr Andriamanitra tao Edena, saingy tonga ny fahotana ka tsy nandeha araka ny tokony ho izy intsony ny zavatra rehetra.

Efa nahatsiaro ho irery ny ankamaroantsika tamin'ny fotoana sasany teo amin'ny fiainana. Azo heverina fa naniry ny hiresaka amin'olona isika tamin'izany fotoana izany. Amin'ity herinandro ity isika dia handinika ireto fanontaniana ireto: Midika Inona ny hoe mahatsiaro ho irery? Nahoana moa isika no mahatsiaro ho irery amin'ny fotoana sasany eo amin'ny fiainana? Nahoana no zava-dehibe ny fananana sakaiza tsara?