Eritrereto ireo fomba mahatsiravina marobe andratran'ny fahotana ny taranak'olombelona. Tsy isalasalana fa mandratra, indrindra ankohonana izany.

Mitondra ratram-po ho an'ny ankohonana iray ny fodiamandrin'ny olona anankiray. Mety handratra ny fontsika tahaka izany koa ny fisaraham-panambadiana. Marobe samy hafa ny fihetsehampo tsapan'ny olona miaina fisaraham-panambadiana. Ny alahelo no voalohany indrindra amin'izany; mety haharitra amam-bolana maro izany ho an'ny olona sasany. Ny hafa indray mety hahatsapa izany alahelo izany an-taona maro aorian'ny fisarahana. Ny hafa hahatsapa tahotra; matahotra izay hitranga amin'ny hoavy izy ireo, mety hitebiteby ny amin'ny vola koa. Mety tsy ho hainy ny hijoro ho mahery eo anatrehan'ny fahoriana tsapany. Ny olona hafa indray dia malahelo fatratra, tezitra ary mahatsiaro ho irery mandritra ny fotoana ela dia ela.

Inona no ampianarin'ny Baiboly antsika mikasika ny fisaraham-panambadiana? Vakio ny Mal. 2:16; Mat. 5:31,32; Mat. 19:8; ary ny 1 Kôr. 7:11-13 ho an'ny valin'izany.

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

"Ny fiangonana, amin'ny maha-toerana fanavotana ampiasain'i Kristy azy, dia manana adidy hanao asa fanompoana ho an'ny mambra mba hisahanana izay ilain'izy ireo rehetra, sy hikarakara ny tsirairay mba hahafahan'ny rehetra mitombo ho amin'ny fanandramana kristianina matotra. Marina amin'ny fomba manokana izany manoloana ny mambra izay miatrika fanapahan-kevitra toy ny fanambadiana izay hisy fiaritraikany amin'ny fiainana manontolo, sy ireo izay miaina fanandramana mampahory saina, toy ny fisaraham-panambadiana. Rehefa tandindomim-paharavana ny fanambadiana iray, dia tokony hanao izay ezaka rehetra azony atao - mifandrindra amin'ny foto-kevitr'Andriamanitra momba ny fanarenana ny fifandraisana rava izy mivady sy ireo mambran'ny fiangonana, na ny fianakaviana izay manao asa fanompoana ho azy mivady, mba hahombiazan'ny dingana fampihavanana (Hôs.3:1-3; 1 Kôr. 7:10-11; 13:4-7; Gal. 6:1. )

"Misy ireo fitaovana ho fanampiana ny mambra mba hampijoroany tokantrano kristianina mafy orina, izay azo raisin amin'ny rafi-pandaminan'ny fiangonana eo an-toerana na rafi-pandaminana hafa an'ny fiangonana. Ireo fitaovana ireo dia ahitana:

(1) fandaharana ho an'ny olon-droa miomana ho amin'ny fanambadiana,

(2) fandaharam-panofanana ho an'ny mpivady sy ny ankohonana, ary

(3) fandaharan'asa fanohanana ireo tokantrano rava sy ireo oIona nisara-panambadiana." - FMF, tt. 202,203.

lnona avy ireo fomba azonao hanampiana ny olona fray nisaram-panambadiana eo amin'ny fiatrehany izany? Ahoana no hahafahanao maneho aminy ny fitiavan'Andriamanitra azy? Nahoana no zava-dehibe ny hahatsapan'izany ofona izany to tsy mitsara azy ianao?