Indray andro dia nisy olona nametraka izao fanontaniana izao: Inona no fahasamihafana eo amin'ny akoho sy ny olombelona raha ny fahafatesana no resahina? Izao no valinteny: samy mandalo fahafatesana, saingy tsy tahaka ny akoho isika olombelona izay mahafantatra fa ho faty. Ny akoho tsy mba mahalala izany. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fomba fiainantsika amin'izao ny fahafantarantsika fa ho faty isika.

Araka izay efa fantatsika, ny fifandraisana rehetra, ao anatin'izany ny fanambadiana, na ho ela na ho haingana dia hofaranan'ilay fahavalontsika lehibe indrindra: ny fahafatesana. Na dia mafy fatorana aza ny fanambadiana, na dia lehibe tokoa aza ny fitiavana, ny fisakaizana lalim-paka sy ny fotoana niarahana, amin'ny maha-olona antsika dia fantatsika (tsy tahaka ny akoho) fa na ho ela na ho haingana dia ho tonga ny fahafatesana (raha tsy mialoha izany ny fiverenan'i Jesôsy , ary rehefa tonga izany dia ho tonga amin'ny fiafarany ny fifandraisana rehetra ananantsika. Izany no anjarantsika nanomboka tamin'ny fotoana nanotana voalohany ary ho tahaka izany mandra-piverin'i Jesôsy.

Tsy milaza amintsika ny amin'izay nodimandry voalohany tamin'i Adama sy i Eva ny Baiboly, fa ny azo antoka dia mafy tamin'izay sisa velona tamin'izy roa izany. Tsy tokony ho nisy ny fahafatesana, nalahelo fatratra i Adama sy i Eva rehefa nahita ny ravinkazo fray voalohany maim.; nampitomany azy ireo izany, koa tsy ho azontsika an-tsaina ny fahorian'i Adama na i Eva teo anatrehan'ny fampisarahan'ny fahafatesana azy ireo.

Ny olana dia mahazatra antsika loatra ny fahafatesana ka manjary toa mandeha ho azy. Fahoriana izay tsy nirin'Andriamanitra hiainantsika anefa izany. Miezaka mafy hahatakatra ny momba ny fahafatesana isika amin'izao, kanefa tsy mety mahavita izany.

Inona no ampianarin'ny Baiboly antsika mikasika ny fahafatesana? Nahoana no sarotra amin'ny olombelona ny hahatakatra ny amin'ny fahafatesana? Vakio ny Isa. 57:1; Apôk. 21:4; 1 Tes. 4:17,18; Mat. 5:4; 2 Sam. 19:1; Gen. 37:34.

Tsy isalasalana tokoa fa hiatrika ny fahafatesana isika, ary tsy izany ihany fa hiatrika ny fahafatesan'ny hafa koa, ireo olon-tiantsika, eny mety ho ny namana akaiky antsika indrindra aza. Na ho ela na ho haingana, araka izany, dia hiairia fotoana, na vanim-potoana fray ahatsiarovana ho irery vokatry ny fahafatesan'ny olona iray isika. Mafy tokoa izany, mankarary fo, ary amin'izany fotoana izany no hitakiantsika ny teny fikasan'Andriamanitra. Inona rahateo moa no ananantsika eto amin'ity tontolo feno fahotana sy fahoriana ary fahafatesana ity ankoatra izany?

Ahoana no hanampian'ny fiangonana miry anao ireo olona vao namoy havan-tiana? Inona no azonao atao mba hanampiana azy ireo tsy hahatsapa ho irery sy ory?