Nahoana moa ireo olona manam-bady no mahatsiaro ho irery? Izany mihitsy no tsapan'ny vehivavy iray antsoina hoe Natalie izay fito taona nanambadiana. Nanasa an'i Natalie ny namany anankiray ho any amin'ny fiangonana Advantista. Tiany ny fahamarinana nianarany tany, nanolotra ny fony ho an'i Jesôsy izy ary nivavaka tao amin'ny fiangonana na dia noraranhy fianakaviany tsy hanao izany aza. Tsy nankasitraka ny fanapahan-keviny ny vadiny sy ireo ray aman-dreniny, ary na ireo mpiara-monina taminy koa aza dia nilaza taminy tsy hankany amin'ny fiangonana Advantista. Mbola nankany am-piangonana ihany anefa izy, nateraka indray izy. Nanova ny fiainany ny finoany ary nanova ny fiainany izy mba hankate izany finoana izany.

Azonao an-tsaina fa tsy nanamora ny fiainan'i Natalie tsy akory ny safidy nataony. Tezitra mafy ny vadiny ka izao no nolazainy taminy: "Tsy ianao mihitsy ilay olona nalaiko ho vady fahiny. Avereno amiko ilay ianao taloha!"

Taona maro izao no niezahan'i Natalie hiaina fiainam-pinoana. Manam-bady izy kanefa mahatsiaro ho irery.

Inona no teny mitondra fanantenana omen'ny Baiboly ny olona manam-bady kanefa mahatsiaro ho irery? Vakio ny Hôs. 2:19,20; Isa. 54:5 ary ny Sal. 72:12.

Misy "Natalie" maro ao amin'ny fiangonantsika, izay manam-bady kanefa mandeha irery any am-piangonana, na mandeha miaraka amin'ny zanany fotsiny ihany. Mety ho any amin'ny fiangonana hafa ny vadireizy ireny, na koa niditra tao amin'ny fiangonana izy fa tsy nanao izany kosa ny vadiny. Mety samy mambran'ny fiangonana izy ireo fony nivady saingy noho ny antony tsy fantatra dia nihemotra, tsy nankany am-piangonana intsony ary manjary mankahala ny fiangonana mihitsy aza ny iray. Izany "Natalie" ao amin'ny fiangonantsika izany dia ireo lehilahy sy vehivavy mandeha irery any amin'ny fivoriam-bavaka sy ny fiaraha-misakafo; mandeha mivavaka irery. Malahelo izy ireo satria tsy afaka manohana ara-bola ny asa ataon'ny fiangonana araka izay fatra betsaka iriny noho ny tsy faneken'ny vadiny izany. Na dia manam-bady aza izy ireo dia mahatsiaro ho tahaka ny mpitondratena ara-nofo sy ara-panahy.

Azo antoka fa efa nifanena tamin'ny olona tahaka izany isika tao amin'ny fiangonana, mila ny fitiavana sy ny fanohanantsika izy ireny.

Inona no azontsika mpianakavin'ny finoana atao mba hanampiana ireo olona manam-bady kanefa mahatsiaro ho irery ao amin'ny fiangonana?