Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 4: Mahatsiaro ho manirery ve hianao ?

"Nihazona mafy ny firaisany tamin'Andriamanitra i Enôka na dia teo anivon'ny fiainana feno asa mafy aza. Na dia betsaka aza ny asany dia nanokana fotoana nivavahana hatrany izy. Nisy fotoana nihatahany tamin'ny rehetra, rehefa izany dia nanampy ny hafa izy ary nampianatra ny fahamarinan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Nandritra ireny fotoana manokana ireny dia nitokana niaraka tamin'Andriamanitra izy. Noana synangetaheta ny fahamarinan'ny lanitra izy, ary Andriamanitra irery no afaka manome izany ho azy. Rehefa niray tamin'Andriamanitra izy dia nitombo ny fanehoany ny endrik'Andriamanitra. Namirapiratra teo amin'ny endriny ny fahazavana masina, fahazavana izay namirapiratra teo amin'ny endrik'i Jesôsy. Rehefa miverina eo amin'ny olona indray izy, na ireo izay tsy nino an'Andriamanitra aza dia talanjona raha nahita ny fahazavan'ny lanitra teo amin'ny endriny." GW, t. 52.

Manome fanantenana ny tantaran'i Enôka, manana hafatra miezinezina ho antsika izany ny amin'ny ilantsika fotoana hitokanana miaraka amin'Andriamanitra. Marobe anefa no miatrika fahatsiarovan-tena ho irery izay tsy iriny. Eny tokoa, azontsika atao mandrakariva ny hanana fifandraisana mahafinaritra amin'Andriamanitra izay eo hatrany, kanefa misy fotoana mety haniriantsika mafy ny hanana sakaiza olombelona. Izany no antony maha-zava-dehibe, amin'ny maha-fiangonana antsika, ny fahavononana hanatratra ireo izay miara-mipetraka amintsika isaky ny Sabata kanefa mandalo vanim-potoana izay ahatsapany ho irery. Raha mahatsiaro ho irery ianao dia ampahafantaro izany ny olona anankiray azo itokiana ao am-piangonana. Imbetsaka no tsy hahalalantsika ny fihetsehampo tsapan'ny olona iray raha mijery azy fotsiny isika. Mora ho an'ny olona sasany ny miafina ao ambadiky ny saron-tava, mitsiky izy ireo kanefa mety mahatsiaro ho irery sy malahelo ao anatiny ao. Ilaintsika, araka izany, ny manontany ny olona ny amin'izay tsapany. Aoka ho vokatry ny fontsika tokoa izany. Azontsika atao ny maneho ny fiheverantsika azy ireo amin'ny fahavononana hihaino azy ireo, azontsika atao koa ny manohana azy ireo.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Inona no azon'ny fiangonana misy anao atao mba hanampiana bebe kokoa ireo mambran'ny fiangonana mahatsiaro ho irery?

2. Imo no nosoratan'i Paoly: "efa nianatra ny hianina aho na inona na inona toe-javatra misy ahy." - Fil. 4:11, DIEM. Inona no lesona azontsika raisina avy amin'ny tenin'i Paoly? Ahoana no hanampian'izany andininy izany ny olona iray izay mahatsiaro ho irery? Miaraka amin'izay koa anefa dia tokony hitandrina isika amin'ny fomba hitenenantsika io toko sy andininy io amin'ny olona izay tena maratra fo, nahoana?