Lesona 5: Torohevitra hendry ho an’ny ankohonana

Hodinihina mandritra herinandro: Ohab. 5:3-14; Ohab. 14:26; Ohab. 13:24; Ohab. 21:9,19; Ohab. 31:10-31.

Tsianjery: "Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao; maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa Izy handamina ny lalanao" - Ohab. 3:5,6.

Feno torohevitra hendry ho an'ny fianakaviana ny bokin'ny Ohabolana. Reny na ray ve ianao? Sa manam-bady fa tsy mbola niteraka? Sa mpitovo? Na eo amin'ny dingam-piainana inona na eo amin'ny dingam-piainana inona no misy anao ankehitriny, dia eto ianao satria nanana ray sy reny. Misy olona anefa izay mifidy ny tsy hanorina ankohonana ho an'ny tenany ka tsy manam-bady mihitsy. Ny hany ankohonana fantany dia ilay ankohonana nitomboany.

Na manao ahoana ny toe-javatra iainantsika, sy ny dingana misy antsika, dia tokony hamaky ny bokin'ny Ohabolana isika, satria mirakitra tenim-pahendrena momba ny fianakaviana izany. Misy toromarika, tononkira, fanontaniana, ary tenim-pahendrena mba hananana fiainana masina koa ao. Tahaka ny boky soratan'ny ray ho an-janany tokoa mantsy ny bokin'ny Ohabolana: "Anaka, mihainoa ny ana-drainao, ary aza mahafoy ny lalan-dreninao" - Ohab. 1:8. Manoro hevitra ny ray aman-dreny ny Deotoronomia mba hizara ny finoany amin'ny zanany. Izany no ataon'ny Ohabolana. Rentsika ao anatin'ny lahatenin'ilay ray ao amin'ny Ohabolana ny feon'ilay Ray any an-danitra izay miantso antsika mba hianatra Aminy.

Vakio ny Ohab. 5:3-14, izay mampitandrina momba ireo olana sy vokatra ateraky ny firaisana ara-nofo mialoha ny fanambadiana na ny fiarahan'olon-droa ivelan'ny fanambadiana. lnona avy ireo olana sy vokatra ireo? 

Miandry hatramin'ny fotoana hanambadiany ireo olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra vao manao firaisana ara-nofo. Atokany ho amin'ny fanambadiana ny fitiavany lalina indrindra sy ny vatany. Mampitandrina ny lehilahy amin'ny fomba manokana ny amin'ny loza ateraky ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy ankoatra ny vadiny ny Ohabolana, saingy misy hevitra tahaka izany natao ho an'ny vehivavy koa ao amin'ny Tononkiran'i Sôlômôna (vakio ny Ton. 4:12-15). Mahery sy matanjaka ny fanintonan'ny fitia voarara, saingy tsy maintsy tsaroantsika mandrakariva fa fitaka sy fahotana ihany io fihetseham-po io. Hisy voka-dratsy hanaraka izany hatrany. Tsy ahitana fahatokiana na fitiavana na fanoloran-tena ao anatin'ny firaisana ara-nofo eo amin'olona tsy mpivady ara-dalana. Noho izany, tsy maneho fifamatorana ety izany. Lany fotsiny ny fotoana sy ny vola ary ny hery noho io fahotana io. Ary ity no faratampony: tsy maintsy hanome valinteny an'Andriamanitra isika noho ireo safidy ratsy nataontsika teo amin'ny fiainana.

Iray amin'ireo fanomezana mahafinaritra indrindra avy amin'Andriamanitra ny fifamatorana ao anatin'ny firaisana ara-nofo. Mazava anefa ny voalazan'ny Baiboly fa tombontsoa omena ny mpivady ihany izany (Mat. 19:5;1 Kôr. 7:3,4;Heb. 13:4). Ao amin'ny Ohabolana, ny rano mamelombelona sy betsaka dia sary anehoana ny fahafinaretana sy ny fahafaham-po tokony ho tsapan'ny mpivady ao anatin'ny fifankatiavany. Ny rano maloto kosa indray dia sary anehoana ny zavatra mitranga rehefa manao firaisana ara-nofo amin'olon-kafa ny olona manam-bady. Hoy ny Ohab. 5:18: "Mifalia amin'ny vadin'ny fahatanoranao". Tsara io torohevitra io ary maneho fa tokony hitohy hatrany ny fifankatiavan'ny mpivady na dia efa mandroso fahanterana aza izy ireo. "Aoka ho feno faharavoravoana lalandava amin'ny fitiavany hianao" - Ohab. 5:19. "Aoka ho safononoky ny fahafinaretana mandrakariva ianao noho ny fitiavany" - Ohab. 5:19, DIEM.

Amin'ny maha-mpanota antsika, indraindray dia mety hitarika antsika hiala amin'ny drafitr'Andriamanitra ny faniriantsika hanao firaisana ara-nofo. Nanome hery mba handinihana sy hisafidianana antsika koa anefa Andriamanitra. Koa ilaintsika ny manapa-kevitra ny tsy hanaraka afa-tsy ny drafitr’Andriamanitra momba ny firaisana ara-nofo. Amin'izay dia ho tena sambatra tokoa isika. 

Mety mahafantatra olona mitolona amin'ny fakam-panahy momba ny firaisana ara-nofo izay mety hanimba fanambadiana iray ianao. lnona no torohevitra homenao azy?

Inona ireo torohevitra tsara ho an'ny ray omen'ireto andininy eto ambany ireto? 

Ohab. 13:22...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 27:23,24..........................................................................................................................................................................................

Ohab. 14:26...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 15:1,18...........................................................................................................................................................................................

Ohab. 16:32...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 15:27...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 29:17...............................................................................................................................................................................................

Misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainan'ny zanany sy ny lova apetrany aminy ny fitondran-tenan'ny ray. Mila fanohanana, fitiavana, fitarihana, ary ohatra avy amin'ny rainy ny ankizy. Derain'ny Ohabolana ireo ray izay mikarakara tsara ny fianakaviany sy mitantana amim-pahendrena ny zavatra omen'Andriamanitra azy. "Izay fatra-pila harena dia mampidi-doza amin'ny ankohonany; fa izay mankahala kolikoly no ho velona" - Ohab. 15:27. Ilain'ny ray ny mametraka ny fianakaviany ho lohalaharana. Tokony ho manan-danja noho ny asany ny fianakaviany. Miezaka ny hanam-paharetana sy hifehy ny fihetseham-pony ny ray be fitiavana. Ho tsapany fa tena miankina aminy ny zanany. Manafay ny zanany izy rehefa ilaina izany, saingy mitandrina koa mba tsy hanararaotra ny fahefany. Hanky mandrakariva ny hanaraka an'Andriamanitra ny ray feno fanoloran-tena, ho voafehin'ny fitiavany sy ny Teniny, mba hahafahany mitarika ny dian'ny zanany hanaraka an'Andriamanitra koa. Ny zavatra lehibe indrindra azon'ny ray atao ho an zanany anefa dia ny mitia ny renin'izy ireo. Hisy fiantraikany eo amin'ny fahasambaran'ny ankizy, na dia rehefa lehibe aza izy ireo, io fahatokian'ny rainy amin'ny reniny sy ny fitiavany azy io.

Fahotana maro tokoa no misarika antsika. Ao anatin'izany ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, ny hakamoana, ny fitiavan-karena, na ny fitiavam-pahefana. Ny vady sy ray hendry anefa dia hiandrandra an'Andriamanitra mandrakariva mba hanampy azy handray tsy ankiato ny safidy tsara. 

Ahoana no nanovan'ny fitondran-tenanao ny fiainan'ny zanakao? Tsara ve sa ratsy izany fiovana izany? Ahoana no hanatsaranao izany fitondran-tenanao izany? 

Inona no ampianarin'ny Ohabolana momba ny Ianjan'ny famaizana sy ny fanitsiana ny zaza? Vakio ny Ohab. 10:17; Ohab. 23:13,14; Ohab. 29:1; Ohab. 29:15.

Nahoana no manafay ny zanany ny ray aman-dreny? Satria tian'izy ireo hampianarina ny fitondran-tena tsara sy hankato ny ankizy. Inona anefa no tanjon'Andriamanitra amin'ny famaizana ny ankizy? Ao anatin'ny tontolon-kevitry ny fanantenana ny amin'ny hoavy no ametrahan'ny Ohabolana ny famaizana: "Faizo ny zanakao, fa mbola misy azo antenaina ihany, nefa aza dia entim-po loatra, fandrao mahafaty azy" - Ohab. 19:18. Fantatry ny ray aman-dreny tia an'Andriamanitra fa teraka tao anatin'ny fironana hanota ny zanany. Hery iray ihany no afaka manampy azy ireo eo amin'ny ady ifanaovana amin'ny fahotana, dia ny herin'i Kristy izany (void() ny Ed, t. 29). Tokony hitarika ny ankizy hanakaiky an'Andriamanitra ny famaizana azy, fa tsy sanatria hanalavitra Azy.

Tsy fanasaziana no hita eo amin'ny famaizana ataon'i Kristy, na koa fanehoana fahefana, fa fanitsiana hoenti-mamonjy. Ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreny feno fitiavana dia ny hitarika ny zanany ho eo amin'i Kristy. Koa tokony hanitsy ny zanany amim-pitiavana sy amin-teny malefaka nefa amin'ny fomba hentitra ny ray aman-dreny. Tokony hitarika azy ireo amin'ny lala-marina izy ireo, dieny mbola amin'ny fahazazany. Tokony hampiany izy ireo mba tsy hihoa-pefy. Amin'izay dia ho hainy ny hifehy tena sy hatoky an'Andriamanitra, ary hanaiky ny drafi-pamonjen'Andriamanitra izy. 

Inona no torohevitra ho an'ny ray aman-dreny, araka izay hita ao amin'ny Ohab. 13:24 sy Ohab. 23:13,14? 

Andininy vitsy ihany no miresaka momba ny "tsorakazo" ao anatin'ny tontolon-kevitry ny famaizana ny ankizy. Ny ray aman-dreny dia tokony hampiasa ny tsorakazony tahaka ny fampiasan'ilay Mpiandry tsara any an-danitra izany mba hitarihana ny andian'ondriny (Sal. 23:4). Milaza koa ny Baiboly fa ny ray aman-dreny dia tokony hanam-paharetana, ho ohatra tsara, hihazona fifandraisana tsara sy fifamatorana ety amin-janany. Hanampy ny zanany ho tonga olona tsara kokoa ireo rehetra ireo (Deo. 11:18,19). Tena zava-dehibe ho an'ny ankizy ny mahatsapa fa tia azy ny ray aman-dreniny. Amin'izay dia ho tratra ny tanjon'ny fifehezana sy ny famaizana, dia ho fanitsiana sy ho fanavotana azy izany, ka horaisiny tsara (Ohab. 13:24). 

Indraindray dia mety ho amin'ny fomba masiaka indrindra no amaizany ray aman-dreny ny zanany. Inona no azon'ireo ray aman-dreny ireo atoo mba hanarenana izany toe-javatra izany eo anatrehan'ny zanany? 

Matetika ny mpanoratra ny Ohabolana no milaza zavatra mahatsikaiky. Santionany amin'izany izay hita ao amin'ny Ohab. 21:9,19 sy Ohab. 27:15,16. Ahoana no anisihan'ny mpanoratra resaka mahatsikaiky eo amin'ireo fahasorenana eo amin'ny fiainan-tokantrano? Inona no fiantraikan'io resaka mahatsikaiky io? 

Indraindray ny olona mifankatia dia mety manao zavatra tsara amin'ny fotoana tsy sahaza. Ahoana ny amin'ilay mpihira ao amin'ny Ohab. 25:20 izay tsy mahalala ny fotoana tokony hanginana? "Toy ny vinaingitra amin'ny sira hazo, dia toy izany ny mikalo amin'ny malahelo am-po". Ahoana koa ny amin'ilay lehilahy mifoha maraina ao amin'ny Ohab. 27:14, izay "misaotra" ny sakaizany mbola matory "amin'ny feo mahery"? "Izay mifoha maraina koa ka misaotra ny sakaizany amin'ny feo mahery, dia isaina ho fanozonana izany". Mety maniry ny hanampy "ohabolana" momba ny lehilahy koa ny vehivavy mamaky ireo andininy momba ny vehivavy tia ady ireo. Milaza mantsy izy ireo fa mety banana fitondran-tena tia ady koa ny lehilahy, izay tompon'andraikitra koa amin'ny rivo-piainana ao an-tokantrano. 

Manampy antsika hifankahazo tsara amin'ny fianakaviantsika ny fo ravoravo. "Ny fo ravoravo mahasalama tsara; fa ny fanahy kivy mahamaina ny taolana" - Ohab. 17:22. Zava-dehibe ny fahafahana mihomehy ny fahadisoantsika, ary manampy antsika hanana fo ravoravo ny resaka mahatsikaiky. Ary rehefa faly isika dia mora kokoa ny miresaka momba ireo zavatra manorisory antsika. Tokony hitandrina anefa isika satria tsy tokony hampiasa ny resaka mahatsikaiky mba hanamaivanana ny olana izay mila fifantohana matotra isika.

Mety ho fambara aretina ny tazo maivamaivana. Koa mety fambara olana lalina kokoa ny fifandirana sy ny fifanorisorenana ary ny fimonomononana. Mety misy fahatezerana ao anatin'ny mpianakavy iray na mihoatra, saingy tsy hainy ny mamoaka izany. Angamba mety mifandray amin'ny tsy fisian'ny serasera tsara ao anatin'ny fifandraisana izany. Inona ary no vahaolana amin'izany? Voalohany, tsy tokony hodian-tsy hita fotsiny ny olana, satria tsy hanala ny olana izany. Rehefa izay dia ilaintsika ny mahatsiaro ny fitiavantsika ny Tompo sy ny fifankatiavantsika. Hanampy antsika izany mba hisokatra ka hampita malalaka ny zavatra ilaintsika sy ny fihetseham-pontsika. Amin'izay dia ho voavahantsika ny olana. 

Nahoana no tena zava-dehibe ho an'ny tokantrano ny fihomehezana? Ahoana no mety ampiasana izany ho amin'ny tsara? Ahoana koa anefa no mety ampiasana izany ho amin'ny ratsy? Enfo ao amin'ny kilasy ny valin-teninao.

Mifarana amin'ny fiderana vehivavy iray manana toetra mendri-kaja ny bokin'ny Ohabolana. Inona no iderana io vehivavy io ao amin'ny Ohab. 31:10-31?

Tena miavaka ilay vehivavy voasoritra ao amin'ireo andininy ireo, ary tena kanto koa ny tononkalo anoritana azy. Manomboka amin'ny fray amin'ireo litera roa amby roapolo ao amin'ny abidy hebreo tokoa mantsy ny andininy tsirairay ao amin'io andalan-teny io. Tsapanao avy amin'io fanomezam-boninahitra io fa manan-javatra tsara maro holazaina momba io vehivavy io ny mpanoratra ny Ohabolana. Ary hita fa tsy maintsy nijanona tamin'ny famaritana roa amby roapolo izy satria tapitra avokoa ireo litera rehetra ao amin'ilay abidy.

Hamafisin'ny Ohabolana fa tokony hanambady ny olona sahaza isika. Hita taratra koa izany ao amin'ity fomba fitenin'ny raby jiosy ity: "Ny vadiny no tokantranon'ny lehilahy". Miombon-kevitra tsara amin'izany ny Ohabolana: "Ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy; fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lo ao anatin'ny taolana" - Ohab. 12:4. Tena satroboninahitry ny vadiny tokoa ilay vehivavy ao amin'ny Ohab. 31. Manana fahaiza-manao maro samy hafa izy: afaka manjaitra izy, mividy tany, mamboly, ary mitantana amim-pahendrena ny tokantranony sy ny volany. Tia azy ary midera azy ny ankohonany.

Tsy ny vehivavy rehetra no hanana ireo talenta ireo. Ary tsy tokony hanantena koa ny lehilahy fa ho tena tahaka io vehivavy io ny vadiny. Asehon'ny Ohabolana fotsiny fa tsy ny fahaiza-manaon'io vehivavy io no zavatra manan-danja indrindra fa ny toetrany: azo itokiana izy, maha-te ho tia sy malemy fanahy, be fiantrana, mahatoky, ary miasa mafy. Inona no tsiambaratelon'ny fahombiazany? Ambaran'ny Ohab. 31:30 fa "matahotra an'i Jehovah "izy.

Hoy ny Ohab. 31:10: "Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy". Ny voambolana nadika hoe "tsara" na hoe "tonga lafatra" amin'ny dikan-teny NIrV, dia midika hoe "hery", "tanjaka", na "harena". Adika hoe "harena" izany ao amin'ny Sal. 62:10. Nampiasa io voambolana io koa i Boaza rehefa nilaza izy fa “vehivavy tsara" - Rota 3:11, i Rota. Ao amin'ny Ohab. 31:10 dia misy sarinteny momba io "harena" io. Ny tena harena dia mitoetra ao amin'ny toetra sy ny fahitsiana ary ny fahatahorana an'i Jehôvah. Izany no mahatonga ny Baiboly hilaza fa mihoatra noho ny vatosoa ny tomban'ilay vehivavy ao amin'ny Ohab. 31. 

Iza ny sasany amin'ireo vehivavy manana tombambidy sy fahatsarana izay nanova ny fiainanao? Inona no azonao ampiana amin'ny lisitry ny fahaiza-manao sy toetra tsara tokony hananan'ny vehivavy tsara?

MAMPIFANTOKA NY FO ANY AN-DANITRA. "Tokony hitandrina mandrakariva ny Kristianina ka hiambina tsara ny fony. Tokony hanokana fotoana handinihana ny tenin'Andriamanitra sy hikolokolo toe-tsain'ny fanoloran-tena amin'Andriamanitra izy ireo. Maro no toa manome tsy fidiny ny fotoany ho amin'ny fandinihan-tena sy ny fianarana ny Baiboly ary ny vavaka, tahaka ny hoe fandanilaniam-potoana fotsiny izany. Maniry mafy aho ny mba hahitanareo rehetra ireo zavatra ireo araka izay irin'Andriamanitra hijerenareo azy. Amin'izay dia hanao ny fanjakan'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainanareo ianareo. Afantohy any an-danitra ny fonareo. Hanome tanjaka ny fahatsaranareo rehetra izany, ary hanisy aina vaovao amin'ny asanareo rehetra. Zaro amin'ny fandinihana ny zavatry ny lanitra ny sainareo. Amin'izay dia ho feno aina sy fahamatorana ny zavatra rehetra ataonareo. (...) Tena saozanina isika eo amin'ny fanatrarana fiainana ara-panahy matanjaka [Efes. 4:13]." — SDABC, V. 3, t. 1157. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Kristianina  maro no mahita fa mahasoa ny manana namana tsara mba hanohana anao raha eo am-piezahana "hiambina ny fonao" amin'ny fakam-panahy ianao. Ahoana no ahafahan'ireo namana tsara hanampy anao eo amin'izany? Mlsy olona anefa tena mitolona mafy amin'ny fakam-panahy izay mety tena hitarika azy ho amin'ny fahotana. Mety mila fanampiana manokana izy irony. Ahoana no ahafahan'ny mpitandrina na olona matihanina hafa hanampy io olona io?

2. Zarao amin'ny kilasy ny valin-teninareo tamin'ny fanontaniana farany tamin'ny lesona Alarobia. Samy fanomezana na ny resaka mahatslkaiky na ny fihomehezana. Ahoana anefa no mety hamadihana Ireo fanomezana ireo ho amin-javatra mety tena handratra antsika?

3. Manoritsoritra vehivavy tena tsara ny Ohab. 31. Ampitahao ny toetran'io vehivavy tsara io sy ny toetra ao amin'ny vehivavy izay asandratry ny gazety no ny fahitalavitra na ny fiarahamonina ankehitriny. Ahoana no ahafahantsika tsirairay avy miaro ny fo sy ny saintslka mba tsy hiombona amin'ireo toetra mampitotongana ireo?

4. Ahoana no fahitan'ny olona ivelan'ny fiarahamonina ny ankohonana? Manan-danja aminy ve ny ankohonana? Mitovy amin'ny fampianaran'ny Baiboly ve ny sasany amin'ny heviny? Raha eny, inona avy izany ary inona no mampitovy azy ireo? Ahoana no ahafahana mampiasa ireny hevitra ireny mba hanatanjahana ny ankohonantsika?