Feno torohevitra hendry ho an'ny fianakaviana ny bokin'ny Ohabolana. Reny na ray ve ianao? Sa manam-bady fa tsy mbola niteraka? Sa mpitovo? Na eo amin'ny dingam-piainana inona na eo amin'ny dingam-piainana inona no misy anao ankehitriny, dia eto ianao satria nanana ray sy reny. Misy olona anefa izay mifidy ny tsy hanorina ankohonana ho an'ny tenany ka tsy manam-bady mihitsy. Ny hany ankohonana fantany dia ilay ankohonana nitomboany.

Na manao ahoana ny toe-javatra iainantsika, sy ny dingana misy antsika, dia tokony hamaky ny bokin'ny Ohabolana isika, satria mirakitra tenim-pahendrena momba ny fianakaviana izany. Misy toromarika, tononkira, fanontaniana, ary tenim-pahendrena mba hananana fiainana masina koa ao. Tahaka ny boky soratan'ny ray ho an-janany tokoa mantsy ny bokin'ny Ohabolana: "Anaka, mihainoa ny ana-drainao, ary aza mahafoy ny lalan-dreninao" - Ohab. 1:8. Manoro hevitra ny ray aman-dreny ny Deotoronomia mba hizara ny finoany amin'ny zanany. Izany no ataon'ny Ohabolana. Rentsika ao anatin'ny lahatenin'ilay ray ao amin'ny Ohabolana ny feon'ilay Ray any an-danitra izay miantso antsika mba hianatra Aminy.