Vakio ny Ohab. 5:3-14, izay mampitandrina momba ireo olana sy vokatra ateraky ny firaisana ara-nofo mialoha ny fanambadiana na ny fiarahan'olon-droa ivelan'ny fanambadiana. lnona avy ireo olana sy vokatra ireo? 

Miandry hatramin'ny fotoana hanambadiany ireo olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra vao manao firaisana ara-nofo. Atokany ho amin'ny fanambadiana ny fitiavany lalina indrindra sy ny vatany. Mampitandrina ny lehilahy amin'ny fomba manokana ny amin'ny loza ateraky ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy ankoatra ny vadiny ny Ohabolana, saingy misy hevitra tahaka izany natao ho an'ny vehivavy koa ao amin'ny Tononkiran'i Sôlômôna (vakio ny Ton. 4:12-15). Mahery sy matanjaka ny fanintonan'ny fitia voarara, saingy tsy maintsy tsaroantsika mandrakariva fa fitaka sy fahotana ihany io fihetseham-po io. Hisy voka-dratsy hanaraka izany hatrany. Tsy ahitana fahatokiana na fitiavana na fanoloran-tena ao anatin'ny firaisana ara-nofo eo amin'olona tsy mpivady ara-dalana. Noho izany, tsy maneho fifamatorana ety izany. Lany fotsiny ny fotoana sy ny vola ary ny hery noho io fahotana io. Ary ity no faratampony: tsy maintsy hanome valinteny an'Andriamanitra isika noho ireo safidy ratsy nataontsika teo amin'ny fiainana.

Iray amin'ireo fanomezana mahafinaritra indrindra avy amin'Andriamanitra ny fifamatorana ao anatin'ny firaisana ara-nofo. Mazava anefa ny voalazan'ny Baiboly fa tombontsoa omena ny mpivady ihany izany (Mat. 19:5;1 Kôr. 7:3,4;Heb. 13:4). Ao amin'ny Ohabolana, ny rano mamelombelona sy betsaka dia sary anehoana ny fahafinaretana sy ny fahafaham-po tokony ho tsapan'ny mpivady ao anatin'ny fifankatiavany. Ny rano maloto kosa indray dia sary anehoana ny zavatra mitranga rehefa manao firaisana ara-nofo amin'olon-kafa ny olona manam-bady. Hoy ny Ohab. 5:18: "Mifalia amin'ny vadin'ny fahatanoranao". Tsara io torohevitra io ary maneho fa tokony hitohy hatrany ny fifankatiavan'ny mpivady na dia efa mandroso fahanterana aza izy ireo. "Aoka ho feno faharavoravoana lalandava amin'ny fitiavany hianao" - Ohab. 5:19. "Aoka ho safononoky ny fahafinaretana mandrakariva ianao noho ny fitiavany" - Ohab. 5:19, DIEM.

Amin'ny maha-mpanota antsika, indraindray dia mety hitarika antsika hiala amin'ny drafitr'Andriamanitra ny faniriantsika hanao firaisana ara-nofo. Nanome hery mba handinihana sy hisafidianana antsika koa anefa Andriamanitra. Koa ilaintsika ny manapa-kevitra ny tsy hanaraka afa-tsy ny drafitr’Andriamanitra momba ny firaisana ara-nofo. Amin'izay dia ho tena sambatra tokoa isika. 

Mety mahafantatra olona mitolona amin'ny fakam-panahy momba ny firaisana ara-nofo izay mety hanimba fanambadiana iray ianao. lnona no torohevitra homenao azy?