Inona ireo torohevitra tsara ho an'ny ray omen'ireto andininy eto ambany ireto? 

Ohab. 13:22...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 27:23,24..........................................................................................................................................................................................

Ohab. 14:26...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 15:1,18...........................................................................................................................................................................................

Ohab. 16:32...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 15:27...............................................................................................................................................................................................

Ohab. 29:17...............................................................................................................................................................................................

Misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainan'ny zanany sy ny lova apetrany aminy ny fitondran-tenan'ny ray. Mila fanohanana, fitiavana, fitarihana, ary ohatra avy amin'ny rainy ny ankizy. Derain'ny Ohabolana ireo ray izay mikarakara tsara ny fianakaviany sy mitantana amim-pahendrena ny zavatra omen'Andriamanitra azy. "Izay fatra-pila harena dia mampidi-doza amin'ny ankohonany; fa izay mankahala kolikoly no ho velona" - Ohab. 15:27. Ilain'ny ray ny mametraka ny fianakaviany ho lohalaharana. Tokony ho manan-danja noho ny asany ny fianakaviany. Miezaka ny hanam-paharetana sy hifehy ny fihetseham-pony ny ray be fitiavana. Ho tsapany fa tena miankina aminy ny zanany. Manafay ny zanany izy rehefa ilaina izany, saingy mitandrina koa mba tsy hanararaotra ny fahefany. Hanky mandrakariva ny hanaraka an'Andriamanitra ny ray feno fanoloran-tena, ho voafehin'ny fitiavany sy ny Teniny, mba hahafahany mitarika ny dian'ny zanany hanaraka an'Andriamanitra koa. Ny zavatra lehibe indrindra azon'ny ray atao ho an zanany anefa dia ny mitia ny renin'izy ireo. Hisy fiantraikany eo amin'ny fahasambaran'ny ankizy, na dia rehefa lehibe aza izy ireo, io fahatokian'ny rainy amin'ny reniny sy ny fitiavany azy io.

Fahotana maro tokoa no misarika antsika. Ao anatin'izany ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana, ny hakamoana, ny fitiavan-karena, na ny fitiavam-pahefana. Ny vady sy ray hendry anefa dia hiandrandra an'Andriamanitra mandrakariva mba hanampy azy handray tsy ankiato ny safidy tsara. 

Ahoana no nanovan'ny fitondran-tenanao ny fiainan'ny zanakao? Tsara ve sa ratsy izany fiovana izany? Ahoana no hanatsaranao izany fitondran-tenanao izany?