Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 5: Torohevitra hendry ho an’ny ankohonana

Inona no ampianarin'ny Ohabolana momba ny Ianjan'ny famaizana sy ny fanitsiana ny zaza? Vakio ny Ohab. 10:17; Ohab. 23:13,14; Ohab. 29:1; Ohab. 29:15.

Nahoana no manafay ny zanany ny ray aman-dreny? Satria tian'izy ireo hampianarina ny fitondran-tena tsara sy hankato ny ankizy. Inona anefa no tanjon'Andriamanitra amin'ny famaizana ny ankizy? Ao anatin'ny tontolon-kevitry ny fanantenana ny amin'ny hoavy no ametrahan'ny Ohabolana ny famaizana: "Faizo ny zanakao, fa mbola misy azo antenaina ihany, nefa aza dia entim-po loatra, fandrao mahafaty azy" - Ohab. 19:18. Fantatry ny ray aman-dreny tia an'Andriamanitra fa teraka tao anatin'ny fironana hanota ny zanany. Hery iray ihany no afaka manampy azy ireo eo amin'ny ady ifanaovana amin'ny fahotana, dia ny herin'i Kristy izany (void() ny Ed, t. 29). Tokony hitarika ny ankizy hanakaiky an'Andriamanitra ny famaizana azy, fa tsy sanatria hanalavitra Azy.

Tsy fanasaziana no hita eo amin'ny famaizana ataon'i Kristy, na koa fanehoana fahefana, fa fanitsiana hoenti-mamonjy. Ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreny feno fitiavana dia ny hitarika ny zanany ho eo amin'i Kristy. Koa tokony hanitsy ny zanany amim-pitiavana sy amin-teny malefaka nefa amin'ny fomba hentitra ny ray aman-dreny. Tokony hitarika azy ireo amin'ny lala-marina izy ireo, dieny mbola amin'ny fahazazany. Tokony hampiany izy ireo mba tsy hihoa-pefy. Amin'izay dia ho hainy ny hifehy tena sy hatoky an'Andriamanitra, ary hanaiky ny drafi-pamonjen'Andriamanitra izy. 

Inona no torohevitra ho an'ny ray aman-dreny, araka izay hita ao amin'ny Ohab. 13:24 sy Ohab. 23:13,14? 

Andininy vitsy ihany no miresaka momba ny "tsorakazo" ao anatin'ny tontolon-kevitry ny famaizana ny ankizy. Ny ray aman-dreny dia tokony hampiasa ny tsorakazony tahaka ny fampiasan'ilay Mpiandry tsara any an-danitra izany mba hitarihana ny andian'ondriny (Sal. 23:4). Milaza koa ny Baiboly fa ny ray aman-dreny dia tokony hanam-paharetana, ho ohatra tsara, hihazona fifandraisana tsara sy fifamatorana ety amin-janany. Hanampy ny zanany ho tonga olona tsara kokoa ireo rehetra ireo (Deo. 11:18,19). Tena zava-dehibe ho an'ny ankizy ny mahatsapa fa tia azy ny ray aman-dreniny. Amin'izay dia ho tratra ny tanjon'ny fifehezana sy ny famaizana, dia ho fanitsiana sy ho fanavotana azy izany, ka horaisiny tsara (Ohab. 13:24). 

Indraindray dia mety ho amin'ny fomba masiaka indrindra no amaizany ray aman-dreny ny zanany. Inona no azon'ireo ray aman-dreny ireo atoo mba hanarenana izany toe-javatra izany eo anatrehan'ny zanany?