Matetika ny mpanoratra ny Ohabolana no milaza zavatra mahatsikaiky. Santionany amin'izany izay hita ao amin'ny Ohab. 21:9,19 sy Ohab. 27:15,16. Ahoana no anisihan'ny mpanoratra resaka mahatsikaiky eo amin'ireo fahasorenana eo amin'ny fiainan-tokantrano? Inona no fiantraikan'io resaka mahatsikaiky io? 

Indraindray ny olona mifankatia dia mety manao zavatra tsara amin'ny fotoana tsy sahaza. Ahoana ny amin'ilay mpihira ao amin'ny Ohab. 25:20 izay tsy mahalala ny fotoana tokony hanginana? "Toy ny vinaingitra amin'ny sira hazo, dia toy izany ny mikalo amin'ny malahelo am-po". Ahoana koa ny amin'ilay lehilahy mifoha maraina ao amin'ny Ohab. 27:14, izay "misaotra" ny sakaizany mbola matory "amin'ny feo mahery"? "Izay mifoha maraina koa ka misaotra ny sakaizany amin'ny feo mahery, dia isaina ho fanozonana izany". Mety maniry ny hanampy "ohabolana" momba ny lehilahy koa ny vehivavy mamaky ireo andininy momba ny vehivavy tia ady ireo. Milaza mantsy izy ireo fa mety banana fitondran-tena tia ady koa ny lehilahy, izay tompon'andraikitra koa amin'ny rivo-piainana ao an-tokantrano. 

Manampy antsika hifankahazo tsara amin'ny fianakaviantsika ny fo ravoravo. "Ny fo ravoravo mahasalama tsara; fa ny fanahy kivy mahamaina ny taolana" - Ohab. 17:22. Zava-dehibe ny fahafahana mihomehy ny fahadisoantsika, ary manampy antsika hanana fo ravoravo ny resaka mahatsikaiky. Ary rehefa faly isika dia mora kokoa ny miresaka momba ireo zavatra manorisory antsika. Tokony hitandrina anefa isika satria tsy tokony hampiasa ny resaka mahatsikaiky mba hanamaivanana ny olana izay mila fifantohana matotra isika.

Mety ho fambara aretina ny tazo maivamaivana. Koa mety fambara olana lalina kokoa ny fifandirana sy ny fifanorisorenana ary ny fimonomononana. Mety misy fahatezerana ao anatin'ny mpianakavy iray na mihoatra, saingy tsy hainy ny mamoaka izany. Angamba mety mifandray amin'ny tsy fisian'ny serasera tsara ao anatin'ny fifandraisana izany. Inona ary no vahaolana amin'izany? Voalohany, tsy tokony hodian-tsy hita fotsiny ny olana, satria tsy hanala ny olana izany. Rehefa izay dia ilaintsika ny mahatsiaro ny fitiavantsika ny Tompo sy ny fifankatiavantsika. Hanampy antsika izany mba hisokatra ka hampita malalaka ny zavatra ilaintsika sy ny fihetseham-pontsika. Amin'izay dia ho voavahantsika ny olana. 

Nahoana no tena zava-dehibe ho an'ny tokantrano ny fihomehezana? Ahoana no mety ampiasana izany ho amin'ny tsara? Ahoana koa anefa no mety ampiasana izany ho amin'ny ratsy? Enfo ao amin'ny kilasy ny valin-teninao.