Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 5: Torohevitra hendry ho an’ny ankohonana

Mifarana amin'ny fiderana vehivavy iray manana toetra mendri-kaja ny bokin'ny Ohabolana. Inona no iderana io vehivavy io ao amin'ny Ohab. 31:10-31?

Tena miavaka ilay vehivavy voasoritra ao amin'ireo andininy ireo, ary tena kanto koa ny tononkalo anoritana azy. Manomboka amin'ny fray amin'ireo litera roa amby roapolo ao amin'ny abidy hebreo tokoa mantsy ny andininy tsirairay ao amin'io andalan-teny io. Tsapanao avy amin'io fanomezam-boninahitra io fa manan-javatra tsara maro holazaina momba io vehivavy io ny mpanoratra ny Ohabolana. Ary hita fa tsy maintsy nijanona tamin'ny famaritana roa amby roapolo izy satria tapitra avokoa ireo litera rehetra ao amin'ilay abidy.

Hamafisin'ny Ohabolana fa tokony hanambady ny olona sahaza isika. Hita taratra koa izany ao amin'ity fomba fitenin'ny raby jiosy ity: "Ny vadiny no tokantranon'ny lehilahy". Miombon-kevitra tsara amin'izany ny Ohabolana: "Ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy; fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lo ao anatin'ny taolana" - Ohab. 12:4. Tena satroboninahitry ny vadiny tokoa ilay vehivavy ao amin'ny Ohab. 31. Manana fahaiza-manao maro samy hafa izy: afaka manjaitra izy, mividy tany, mamboly, ary mitantana amim-pahendrena ny tokantranony sy ny volany. Tia azy ary midera azy ny ankohonany.

Tsy ny vehivavy rehetra no hanana ireo talenta ireo. Ary tsy tokony hanantena koa ny lehilahy fa ho tena tahaka io vehivavy io ny vadiny. Asehon'ny Ohabolana fotsiny fa tsy ny fahaiza-manaon'io vehivavy io no zavatra manan-danja indrindra fa ny toetrany: azo itokiana izy, maha-te ho tia sy malemy fanahy, be fiantrana, mahatoky, ary miasa mafy. Inona no tsiambaratelon'ny fahombiazany? Ambaran'ny Ohab. 31:30 fa "matahotra an'i Jehovah "izy.

Hoy ny Ohab. 31:10: "Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy". Ny voambolana nadika hoe "tsara" na hoe "tonga lafatra" amin'ny dikan-teny NIrV, dia midika hoe "hery", "tanjaka", na "harena". Adika hoe "harena" izany ao amin'ny Sal. 62:10. Nampiasa io voambolana io koa i Boaza rehefa nilaza izy fa “vehivavy tsara" - Rota 3:11, i Rota. Ao amin'ny Ohab. 31:10 dia misy sarinteny momba io "harena" io. Ny tena harena dia mitoetra ao amin'ny toetra sy ny fahitsiana ary ny fahatahorana an'i Jehôvah. Izany no mahatonga ny Baiboly hilaza fa mihoatra noho ny vatosoa ny tomban'ilay vehivavy ao amin'ny Ohab. 31. 

Iza ny sasany amin'ireo vehivavy manana tombambidy sy fahatsarana izay nanova ny fiainanao? Inona no azonao ampiana amin'ny lisitry ny fahaiza-manao sy toetra tsara tokony hananan'ny vehivavy tsara?