Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 5: Torohevitra hendry ho an’ny ankohonana

MAMPIFANTOKA NY FO ANY AN-DANITRA. "Tokony hitandrina mandrakariva ny Kristianina ka hiambina tsara ny fony. Tokony hanokana fotoana handinihana ny tenin'Andriamanitra sy hikolokolo toe-tsain'ny fanoloran-tena amin'Andriamanitra izy ireo. Maro no toa manome tsy fidiny ny fotoany ho amin'ny fandinihan-tena sy ny fianarana ny Baiboly ary ny vavaka, tahaka ny hoe fandanilaniam-potoana fotsiny izany. Maniry mafy aho ny mba hahitanareo rehetra ireo zavatra ireo araka izay irin'Andriamanitra hijerenareo azy. Amin'izay dia hanao ny fanjakan'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainanareo ianareo. Afantohy any an-danitra ny fonareo. Hanome tanjaka ny fahatsaranareo rehetra izany, ary hanisy aina vaovao amin'ny asanareo rehetra. Zaro amin'ny fandinihana ny zavatry ny lanitra ny sainareo. Amin'izay dia ho feno aina sy fahamatorana ny zavatra rehetra ataonareo. (...) Tena saozanina isika eo amin'ny fanatrarana fiainana ara-panahy matanjaka [Efes. 4:13]." — SDABC, V. 3, t. 1157. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Kristianina  maro no mahita fa mahasoa ny manana namana tsara mba hanohana anao raha eo am-piezahana "hiambina ny fonao" amin'ny fakam-panahy ianao. Ahoana no ahafahan'ireo namana tsara hanampy anao eo amin'izany? Mlsy olona anefa tena mitolona mafy amin'ny fakam-panahy izay mety tena hitarika azy ho amin'ny fahotana. Mety mila fanampiana manokana izy irony. Ahoana no ahafahan'ny mpitandrina na olona matihanina hafa hanampy io olona io?

2. Zarao amin'ny kilasy ny valin-teninareo tamin'ny fanontaniana farany tamin'ny lesona Alarobia. Samy fanomezana na ny resaka mahatslkaiky na ny fihomehezana. Ahoana anefa no mety hamadihana Ireo fanomezana ireo ho amin-javatra mety tena handratra antsika?

3. Manoritsoritra vehivavy tena tsara ny Ohab. 31. Ampitahao ny toetran'io vehivavy tsara io sy ny toetra ao amin'ny vehivavy izay asandratry ny gazety no ny fahitalavitra na ny fiarahamonina ankehitriny. Ahoana no ahafahantsika tsirairay avy miaro ny fo sy ny saintslka mba tsy hiombona amin'ireo toetra mampitotongana ireo?

4. Ahoana no fahitan'ny olona ivelan'ny fiarahamonina ny ankohonana? Manan-danja aminy ve ny ankohonana? Mitovy amin'ny fampianaran'ny Baiboly ve ny sasany amin'ny heviny? Raha eny, inona avy izany ary inona no mampitovy azy ireo? Ahoana no ahafahana mampiasa ireny hevitra ireny mba hanatanjahana ny ankohonantsika?