Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 6 : Ny tononkiram-pitiavan'ny mpanjaka

lnona no ampianarin'ny Baiboly mikasika ny tenan'ny olombelona? Vakio ny Gen. 2:7; Sal. 63:1; Sal. 84:2; 1 Kôr. 6:19,20; 1 Tes. 5:23; 1 Jao. 2:1

Misy fivavahana sasany mino fa ratsy ny tenan'ny olombelona; ny "fanahy" ao anatin'izany vatana izany no inoany fa tsara. Tsy milaza izany anefa ny Baiboly izay mampianatra fa ny olombelona tsirairay dia manana "vatana" sy "fanahy" (vakio ny Gen. 2:7), toy izany no nanamboaran'Andriamanitra antsika. Ny momba azy iray manontolo no atolotr'ilay mpanao Salamo amin'ny fiderana an'Andriamanitra (Sal. 63:1; 84:2). Ny olombelona amin'ny fahafenoany no tokony hohamasinina, hatokanaho amin'ny tanjonamasinairin'Andriamanitra ho azy. 

lnona no ampianarin'ny Tononkiran'i Sôlômôna antsika momba ny tenan'olombelona sy ny firaisana ara-nofo? Vakio ny Tonk. 1:2, 13Tonk. 2:6; Tonk. 5:10-16; ary ny Tonk. 7:1-9. Ahoana no anehoan'ireo andininy ireo amintsika ny fampianaran'ny Baiboly mikasika ny maha-fanomezana avy amin'Andriamanitra ny vatan'ny olombelona sy ny firaisana ara-nofo?

Asehon'ny Tononkiran'i Sôlômôna fa tsara tokoa ny vatan'ny olombelona, ary tsy tokony hahamenatra ireo lafiny rehetra ara-batana mifandraika amin'ny fanambadiana, fanehoana ny fihetsehampo amin'ny fahafenoany izany.

Tsy azo atao ny miresaka momba ny firaisana ara-nofo any amin'ny kolontsaina sasany, ka sarotra ho an'ny mpivady ny hifampiresakaaraka ny tokony ho izy momba ny fiainana ara-pananahan'izy ireo. Tahaka izany koa, matetika ny zanaka no tsy mahazo ny tombontsoa hahafantatra momba ny fananahana, eo anivon'ny tokantrano kristianina izay azo ampidirana ny soatoavina tsara amin'ny alalan'ny fampahafantarana mazava. Ny fisokafan'ny Baiboly amin'ny resaka firaisana ara-nofo dia maneho amin'ny vahoakan'Andriamanitra fa tsy tokony hahamenatra izany lohahevitra izany mba handraisana io lafiny iray manan-danja amin'ny fiainana io amim-panajana sy amim-pahamendrehana amin'ny maha-fanomezana avy amin'ilay Mpahary azy. 

Ny fivavahana sy ny olona sasany dia mihevitra fa sady tsy tokony hatao ny firaisana ara-nofo no feno fahalotoana. Inoan’izy ireo fa tsy tokony hiresaka momba izany mihitsy ny olona. Ahoana no anehoan'ny Baiboly fa diso izany fiheverana izany?