Maneho sary marobe momba ny fitiavana ny Tononkiran'i Sôlômôna. Inona avy izany? Vakio nyTonok.1:2,13; 2:10-13,16; 3:11; 4:1-7; 5:16; 6:6; 7:1-9; 8:6,7.

Maneho ny tokony hisian'ny fotoana hiarahan'ny mpisakaiza sy ny tokony hifampiresahany ary hifampiheverany ny Tononkiran'i Sôlômôna  Ao amin'io boky io dia manjary mpivady ireo mpisakaiza akaiky anankiroa. Izao no ambaran'ny vavy ao amin'ny Tonk. 5:16: "Toy izany ny sakaizako". Ny teny hoe sakaiza dia maneho fiarahana sy fisakaizana tsy misy firesahana momba ny firaisana ara-nofo. Sambatra tokoa ny lehilahy na vehivavy manambady ny sakaizany. 

Mifaneho fitiavana amin'ny fomba marobe ireo mpivady ao amin'ny Tononkiran'i Sôlômôna  Mifaneho fankasitrahana izy ireo, mifanao teny mahafinaritra. Mampiseho ny fihetsiny fa tena mifankatia tokoa izy ireo. Nomen'Andriamanitra ny mpivady ny firaisana ara-nofo mba hampitombo ny fifanakaikezana eo amin'izy ireo, kanefa tokony handray ny fitiavan'Andriamanitra ao am-po izay hanova ny fony aloha izy ireo. Amin'izay ny fitiavany amin'ny maha-olombelona azy vao ho "tsara sy madio, ambony ary masina" - AH, t. 99.

Tsy mandeha ho azy ho an'ny fon'olombelona ny mitia, satria mpanota isika ka feno fitiavan-tena ny fontsika. Fanomezana avy amin'ny Fanahy Masina ny fitiavana marina (Rom. 5:5). Izany fitiavana izany no mampikambana ny mpivady. Tokony hitia ny zanany arninIzany fitiavana izany ny ray aman-dreny, fitiavana tsy mihevitra ny an'ny tena. Izany koa no mampiray ireo mpino ao amin'ny fiangonana. Fitiavana toy izany no ampirisihan'ny Tononkiran'i Sôlômôna ifankatiavan'ny mpivady. 

Ahoana no anehoan'ny fanambadiana amintsika ny fanirian'Andriamanitra hifanakaiky amintsika? Inona no tokony hatao mba hananana tokantrano sambatra? Ahoana ny amin'ny fanokanana fotoana iarahan'ny mpivady? Ahoana ny amin'ny tsy fanehoana fitiavan-tena? Nahoana no zava-dehibe ireo raha tiantsika ny hifanakaiky amin'Andriamanitra?