Inona moa no planin'Andriamanitra ho an'ny mpivady tao amin'ny sahan'i Edena? Tiany raha "ho nofo iray ihany ireo" - Gen. 2:24,25. Mihevitra ny olona sasany fa ny Tononkiran'i Sôlômôna dia maneho fa maniry ny hamerina ny mpivady ho amin'ny planiny momba ny fanambadiana tany Edena Andriamanitra. Azo heverina ny fahamarinan'izany. Mampiasa sorry an'ohatra sy tandindona kanto marobe ny tononkalo, izay maneho ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny mpivady, dia ny ho "nofo iray". 

Inona no asehon'ny Tononkiran'i Solomona antsika mikasika ny fitankatiavan'ny mpivady? Vakio ny Tonk. 4:7-165:1. Ahoana no hanampian'ny 1 Kôr. 7:3-5 antsika hahatakatra bebe kokoa ireo andininy ao amin'ny Tononkiran'i Sôlômôna?

Izao no ambaran'i Sôlômôna amin'ilay ampakariny: "avia hiaraka amiko" -Tonk. 4:8, DIEM. Mamaly izany ilay ampakariny. Taoriana kely dia nanasa azy izy hoe: "Aoka ny malalako hankaty an-tanimboliny" Tonk. 4:16. Mamaly izany i Sôlômôna (Tonk. 5:1). Inona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika momba ny fitiavana? Tsy manery na iza na iza hanao zavatra iray ny fitiavana. Mifankatia i Sôlômôna sy ilay ampakariny, tsy manery ilay ampakariny ho tia azy izy, ary ilay ampakariny koa tsy manery an'i Sôlômôna ho tia m

Ny anarana "Sôlômôna" sy ny "Solemita" (Tonk. 7:1) dia avy amin'ny teny hebreo hoe "shalom", izay midika hoe "fiadanana" na koa zavatra izay "feno". Samy mahatsapa fiadanana i Sôlômôna sy ilay vehivavy solemita satria mifampizara fitiavana mitovy (Tonk. 4:1-5; Tonk. 5:10-16). Izao no teny nataon'ilay vehivavy sôlemita: "Ahy ny malalako, ary azy aho." - Tonk. 2:16. Tahaka ny teny nataon'i Adama tany Edena rehefa nentin'Andriamanitra ho eo aminy i Eva izany: "Ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy." - Gen. 2:23 

Mampiasa ny teny hoe "nahalala" ny Baiboly (Gen. 4:1) mba hanazavana ny fitiavana sy ny firaisana ara-nofo ataon'ny lehilahy sy ny vehivavy mpivady. Jereo ireo ohatra hafa anoratana io teny io ao amin'ny Baiboly : Gen. 4:25;1 Sam. 1:19; Lio. 1:34; Jao. 17:3; 1 Kôr. 8:3. Ahoana no hanampian'ireo andininy ireo antsika hahatakatra bebe kokoa ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fitiavana sy ny firaisana ara-nofo ao anatin'ny fanambadiana?