Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 6 : Ny tononkiram-pitiavan'ny mpanjaka

Vakio ny Tonk.4:8-16 ; 5:1

Tononkalom-pitiavana mahafinaritra ny Tononkiran’i Sôlômôna. Ny Tonk. 4:16 sy ny 5:1 no ivon'izany tononkalo izany, izay maneho amintsika fa niroso tamin'ny fanambadiana i Sôlômôna sy ilay vehivavy Sôlemita nony farany.

Vakio ny Tonk. 4:12,16  sy ny Tonk. 5:1  ary ny 8:8-10. lnona no resahin'i Sôlômôna ao amin'ireo andininy ireo?

Ao amin'ny Tononkiran'i Sôlômôna no ahitantsika ny sahany amin'ireo porofo maharesy lahatra omen'ny Soratra Masina mikasika ny drafiteAndriamanitra ny amin'ny hitoeran'ny olona ho virijina mandra-pahatonga amin'ny fanambadiana. Iray amin'ireo ohatra lehibe amin'izany ny fahazazan'ilay vehivavy sôlemita  rehefa nanontany tena ireo anadahiny raha toa izy ka "Manda" na "varavarana" (Tonk. 8:8,9). Raha lazaina amin'ny teny hafa dia izao: hitoetra ho virijina hatramin'ny fanambadiana ve izy (manda), sa tsy hitondra tena tsara (varavarana). Rehefa lehibe ilay vehivavy Sôlemita dia nanambara fa nihazona ny maha-virijina azy ary madio eo anatrehan'ny vadiny : "Manda aho" - Tonk. 8:10. Nanamafy izany i Sôlômôna fa mbola virijina ravehivavy mandra-pahatonga ny alin'ny fampakaram-bady, tamin'ny teny hoe: "saha voahidy ny havako ampakariko, loharano voahidy, fantsakan-drano voaisy tombo-kase." - Tonk. 4:12. Noho ny amin'izany fanandramana niainany izany no nanomezany torohevitra ireo namany ny mba hitandremanizy ireo fatratra ny amin'ireo dingan'ny fitiavana sy ny fanambadiana. Intelo ilay vehivavy Sôlemita no niteny tamin'ny vondrona tovovavy nantsoiny hoe "ry zanakavavin'i Jerosalema", ka nananatra azy ireo tsy hamoha ny faniriana mivaivain'ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoana mety (Tonk. 2:7; 3:5; 8:4), izany hoe mandra-pahatonga azy ho eo amin'ny fifaneken'ny fanambadiana, tahaka azy.

Nanasa ilay ampakariny indray ny olon-tiany hiaraka aminy (Tonk. 2:10; Tonk. 4:8 ). Tsy nanaiky izany fanasana izany ravehivavy nialoha ny fanambadiana, izao kosa dia izy no manasa azy ho ao amin'ny sahany (Tonk. 4:16), ary nanaiky izany tamim-pifaliana ralehilahy (Tonk. 5:1). Tsy hoe voasinton'ny hatsaran-tarehiny fotsiny ihany izy, fa lasan-dravehivavy ny fony (Tonk. 4:9), tia azy fatratra izy (Tonk. 4:10), ary faly tokoa satria efa azy key, izao sy ho mandrakizay ravehivavy: "Toy ny zaridaina mifefy ianao, rahavako, ry ilay ampakariko, eny, toy ny zaridaina mifehy sy loharano nasiana hidiny." -Tonk. 4:12, DIEM. Tahaka ny hoe nanatratra ny Tany Nampantenaina izy raha nikambana tamin'ity vehivavy tonga lafatra ity: "Mitete tantely toy ny avy amin'ny tohotra ny molotrao, ry ampakariko; tantely sy ronono no ao ambanin'ny lelanao" - Tonk. 4:11. 

lnona no vaovao mahafaly ho an'ireo olona manenina ny amin'ny safidy ratsy nataony mahakasika ny firaisana ara-nofo? 1 Jao.1:9 ampitahao amin'ny Sal. 103:12; Isa. 55:7; Jao. 8:11.