Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 6 : Ny tononkiram-pitiavan'ny mpanjaka

Nanana tanjona manokana Andriamanitra tamin'ny namoronany ny olombelona ho lahy sy vavy (Gen. 1:26-28). Rehefa tafakambana ao amin'ny fanambadiana ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray, dia manjary "nofo iray" - Gen. 2:24. Tandindona maneho ny maha-iray an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izany, tiany haneho izany ny fanambadiana. Rehefa manan-janaka ny mpivady dia maneho ny herin'Andriamanitra izay mahay mamorona aina vaovao izany.

Ahoana no ambaran'ny Baiboly mikasika ny firalsana ara-nofo izay tsy ao anatin'ny planin'Andriamanitra? Vakio ny Lev. 20:7-21; Rôm. 1:24-27; ary ny 1 Kôr. 6:9-20.

Asehon'ny Baiboly antsika fa tsy mety ny firaisana ara-nofo rehetra mandika ny lalany; fahotana izany, izay marimba ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny olombelona. Mitarika ny olony ho amin'ny firaisana ara-nofo izay manome voninahitra ny didiny Andriamanitra, ny lalany izay mampiseho amintsika ny fahotantsika.

Inona no torohevitra omen'ny Baiboly ny Kristianina mikasika ny firaisana ara-nofo, eto amin'ny tany feno fahotana? Vakio ny Rôm. 8:1-14: 1 Kôr. 6:15-20; 2 Kôr. 10:5; Gal. 5:24; Kol. 3:3-10; ary ny 1Tes. 5:23, 24.

Amin'ny maha-Kristianina antsika dia miandry ny fiverenan'i Jesôsy isika hanadio sy hanafaka antsika amin'ny fahotana. Miandry amim-pinoana isika ary mino fa ny fahafatesan'i Jesôsy tao amin'ny hazo fijaliana dia mahatonga antsika ho "maty" ny amin'ny ota. Velona ao Aminy isika satria efa nitsangana tamin'ny maty Izy. Ahoana no handresentsika ny ota? Amin'ny fivavahana tsy mitsahatra. Ilaintsika ny miambina eo anatrehan'ireo famantarana maneho fa miezaka mifehy ny fiainantsika ny fahotana. lnoantsika fa efa nofantsihina teo amin'ny hazo fijaliana ny tenantsika taloha ka maty. Ankehitriny dia mankato an'i Jesôsy amin'ny fisainantsika isika, ary manaiky fa Andriamanitra no tompon'ny tena ka tsy tokony hanao zavatra mifanohitra amin'ny drafiny isika.

Mamela ny helotsika Andriamanitra rehefa mifona ny amin'ny fahotana isika ary miala amin'izany. Manome hery antsika handresena ny fahotana rehetra mikasika ny firaisana ara-nofo i Jesôsy. Nandratra antsika loatra ny fahotana ka mila ny herin'Andriamanitra isika hanasitrana antsika sy hanavao indray ny fiainantsika.  

Ahoana no tokony hataon'ny filoangonana eo anatrehan'ny fifankatiavana misy eo amin'ny olona mitovy fananahana?