Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 6 : Ny tononkiram-pitiavan'ny mpanjaka

"Nitahy ny fanambadiana i Jesôsy, ka tokony hinoantsika fa masina tokoa izany. Tsy manohitra ny drafitrAndriamanitra ny fivavahana marina, ny drafiny ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy hikambana amin'ny fanambadiana masina. Tiany ny hananganan'izy 5:25 ireo ankohonana izay sary an'ohatra velona maneho ny ankohonan'ny lanitra. Nitahy ny fanambadiana i Jesôsy raha vao nanomboka ny asany tety an-tany, tahaka ny nitahiany ny fanambadiana tao Edena. Iray amin'ireo fitahiana atolotr’Andriamanitra ny taranak'olombelona ny fanambadiana, tokony ho masina izany, ary tokony hifandraika amin'ny fahamarinana sy ny fitiavan'Andriamanitra." - DG, tt. 180,181, nasiana fanamboarana.

Asehon'ny Tononkiran'i Sôlômôna fa fanandramana mahafinaritra eo anivon'ny fanambadiana ny firaisana ara-nofo, kanefa tsy ny hatsaran-tarehy sy ny firaisana ara-nofo ihany no mamaritra ny fanambadiana tsara. Mety antitra mantsy ny vatantsika, sa tsy izany? Tsy afaka hitoetra ho tanora mandrakizay isika na toy inona na toy inona fomba fisakafoana sy fampiasam-batana na koa fandidiana ataontsika. Mihoatra lavitra noho ny zavatra izay miova sy manjavona fotsiny ny fanambadian'i Sôlômôna sy ilay vehivavy SOlemita; maharitra mandritra ny fiainana izany. Intelo no nitenenan'izy ireo fa ny iray an'ny andaniny ary ny iray an'ny ankilany (Tonk. 2:16; Tonk. 6:3; Tonk. 7:10). Tsy azo vonoina izany fitiavana izany (Tonk. 8:7), ary tsy mety rava (Tonk. 8:6). 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Ambaran'i Sôlômôna fa tonga lafatra ny vadiny (Tonk. 4:1-5; Tonk. 6:8; ary ny Tonk. 7:1-9). Ampitahao amin'ny teny nataon'i Adama raha vao nahita Eva izany (Gen. 2:23). Ahoana no tokony ho fihetsehampon'ny lehilahy eo anatrehan'ny vadiny (Efes. 5:28,29)?

2. Inoan'ny olona sasany fa maneho ny fitiavana misy eo amin'i Jesosy sy ny fiangonana ny Tononkiran'i Sôlômôna. Ahoana no anehoan'ny fitiavana misy eo amin'i Solomona sy ilay vehivavy Solemita ny fitiavan'Andriamanitra antsika? Vakio ny Isa. 54:4,5; Jer. 3:14; ary ny 2 Mir. 11:2 hanampy anao amin'ny famaliana izany.

3. Vakio ny Ohab. 31:26; Tonk. 5:16 ary ny Ohab. 25:11. Maneho amintsika ny lanjan'ny teny ireo foko sy andininy ireo. Ahoana no mahatonga ny teny atao "hanimba" na "hanorina" ny vady? Ahoana no mahatonga ny teny ataontsika hampalemy na hampahery ny tokantrano misy antsika? Vakio koa ny Jak. 1:26 sy ny Jak. 3:5-11 hanampy anao amin'ny famaliana izany.