Lesona 7 :Ny fanalahidin'ny firaisan'ny ankohonana

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 33:12-14; Rota 1:16-18; Jao. 17:21-26: Gal. 3:28; Efes. 2:11-22; Efes. 5:21-6:9.

Tsianjery:  "Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho koa ao Aminao, mba ho ao amintsika koa izy; mba hinoan'izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy"- Jao. 17:21.

Manana fanandramana manan-danja maro ny fianakaviana eo amin'ny fotoana samihafa eo amin'ny fiainana. Fotoam-piovana goavana ho an'ny mpianakavy ny sasany amin'ireo fanandramana ireo. Iray amin'ireo fiovana goavana indrindra ho an'ny ankohonana ireo ny fahaterahan'ny zaza. Manana fanandramana manan-danja eo amin'ny fiainana koa ny ankizy rehefa mitombo izy ireo. Mety hifidy ny hanorina ankohonana ho azy sy hiteraka koa izy.

Na izany na tsy izany, na ray aman-dreny ianao na zanaka ao amin'ny ankohonana iray dia samy mitolona amin'ny olana iray mitovy, ary tsy inona izany fa ny maha-mpanota antsika rehetra. Mety mahatonga ny firaisana eo anivon'ny fianakaviana ho tena sarotra izany fahotana izany.

Marina tokoa fa nampiraisina tamin'Andriamanitra sy tamin'ny samy izy tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesôsy Kristy ny olombelona rehetra (Efes. 2:13-16; Kôl. 1:21-23). Tianao ve anefa ny hisian'ny firaisana isan'andro ao amin'ny ankohonanao? Mazava loatra fa eny ny valiriy! Koa tsy maintsy mangataka amim-pinoana ny fahasoavan'i Jesôsy isan'andro ianao. Io fahasoavany io no hanampy antsika hiaina ao anatin'ny firaisana ao amin'ny ankohonantsika. Averina indray fa tokony ho fanandramana isan'andro atao amim-pinoana ny fangatahana io fahasoavany io.

Inona no sary an'ohatra ampiasain'i Paoly ao amin'ny Efes. 2:11-22 mba hamaritana ny firaisana vaovao misy eo amin'ny olona ao amin'i Kristy? Ahoana no nanaovan'i Kristy "vondron'olona iray" avy amin'ny "vondron'olona roa tonta"? (Vakio koa ny Gal. 3:28 )

Miresaka momba ny rindrina tao amin'ny tempoly jiosy i Paoly ao amin'ny Efes. 2:11-22. Nampisaraka ny mpivavaka ireo rindrina ireo: ny lahy sy ny vavy, ny Jiosy sy ny Jentilisa. Nentina nanehoana ny hevitra sy ny foto-pisainana izay mampisaraka ny olona izany rindrina izany. Nanaisotra ireo rindrina izay mampisaraka ny olona anefa ny hazo fijalian'i Kristy. "Hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana" - Efes. 2:15. Vaovao mahafaly io drafitra io! Manampy ny mpivady koa io mba ho lasa iray fo, saina, fanahy, ary vatana ao anatin'ny fanambadiana. Ahoana kosa indray ny amin'ireo fianakaviana efa rava hatry ny ela? Noho ny finoana an'i Jesôsy koa dia afaka ny hihavana indray ireo fianakaviana efa rava hatry ny ela ireo.

Zavatra iray ny mitanisa ireo andalan-teny momba ny firaisana ao amin'i Kristy ao amin'ny Baiboly, zavatra iray tena hafa ny manana izany eo amin'ny fiainana. lnona ireo fiovana entin'i Kristy eo amin'ny fiainantsika mba hanampiana antsika hanana io firaisana sy fihavanana io? Vakio ny Rôm. 6:4-7; 2 Kor. 5:17; Efes. 4:24-32.

"Manaova faribolana lehibe iray. Manorita tsipika maro avy eny amin'ny faribolana mankeny amin'ny ivony. Arakaraka ny anakaikezan'ireo tsipika ireo ny ivon'ilay faribolana no ifanakaikezan'izy ireo. (...) Tahaka izany koa, mifanakaiky kokoa isika rehefa manakaiky kokoa an'i Jesôsy" - AH, t. 179.

"Mijoro eo anelanelan'ny ray sy ny zanaka, sy ny mpivady i Kristy Ilay Mpanalalana. Miasa ho azy ireo Izy na dia tsy tsapany aza izany. Tsy afaka manorina fifandraisana mivantana amin'ny olona any ivelany afa-tsy amin'ny alalany isika, amin'ny alalan'ny teniny, ary amin'ny alalan'ny fanarahantsika Azy" - CD, t. 108. Manao ahoana ny fanakaikezan'ny fianakavianao, na ny mpianakavin'ny finoana, an'i Jesôsy? !nona koa no azontsika atao mba hanatsarana sy hanamafisana ny fisakaizana sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa?

"Ary ny Tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra" - 1 Tes. 3:12.

Nivavaka tamin'ny Rainy i Jesôsy mba ho iray" ihany ny mpianany "tahaka ny mahiray" Azy sy ny Rainy (Jao. 17:22). Fintino izay ambaran'i Jesôsy eto. Nahoana no mila fitiavana ny mpianany mba hanatrarana io firaisana amin'ny olona hafa io? Ahoana no anampian'ny fitiavana antsika mba ho iray amin'Andriamanitra sy amintsika samy isika?

Ny firaisana eo anivon'ny mpianany no tao an-tsain'i Jesôsy ao amin'io vavaka io. ireo voalohany indrindra anefa ny hanana fitia "agape" mba hananana io firaisana io (Jao. 17:26). Ny fitia "agape" no voambolana ampiasain'ny Baiboly mba hanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ampiasaina ao amin'io vavak'i Jesôsy io sy any amin'ny toerana maro hafa ao amin'ny TV io voambolana io. Fa inona moa io fitia "agape" io? lo ilay fitiavana tsy misy fitiavan-tena izay maneho ny tena toetran'Andriamanitra (1 Jao. 4:8). Io fitiavana tsy misy fitiavan-tena io koa no mamaritra ny mpanara-dia an'i Jesôsy (Jao. 13:35). Tsy manana io fitia "agape" io ho azy ny fon'olombelona mpanota. Koa ilaintsika ny manasa an'i Jesôsy hiditra ao am-pontsika. Amin'izay dia hitoetra ao amintsika amin'ny alalan'ny Fanahiny Masina ny fitiavany (Rôm. 5:5;Rôm. 8:9,11).

"`Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo'" Jao. 15:12. I Jaona tokoa no nanoratra ireo teny ireo. Izy ilay Jaona izay tsy maha-te ho tia fa feno avonavona, liam-pahefana, mpitsikera, ary mora tezitra fahiny (vakio ny Mar. 3:17; Lio. 9:54,55; IFM, t. 285, edis. 2011). Nanova an'i Jaona anefa ny fitiavan'i Kristy azy. Taty aoriana dia tsaroany fa nitia azy hatrany i Jesôsy na teo aza ireo toetrany ireo. Nanova azy tsikelikely izany fitiavan'i Jesôsy izany, ka nanampy azy hitia ny hafa koa. Izao no nosoratany: "Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha" - 1 Jao. 4:19. Ary koa hoe: "Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika" - 1 Jao. 4:11.

Vakio ny 1 Kôr. 13:4-8. Ezaho apetraka eny amin'izay misy ny voambolana hoe "fitiavana" ny anaranao. Mifanaraka tsara aminao ve ny zavatra ambara momba ny fitiavana? Angataho i Jesôsy hanampy anao hanana io fitiavana io amin'ny alalan'ny Fanahiny. Koa maninona ary raha asaina ho ao am-ponao izao ankehitriny izao mihitsy Izy. lnona anefa ireo fiovana mety asain'ny Fanahy Masina hataonao mba hanatrarana io fenitra kristianina io?

"Raha alavirina ny avonavona sy ny fitiavan-tena, dia dimy minitra ihany dia ho ampy hamahana ny ankamaroan'ny olana" - EW, t. 119.

Mpanota avokoa isika rehetra amin'ny maha-olombelona antsika. Ary inona no maneho mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra fa feno fahotana isika? Ny fontsika feno fitiavan-tena. Teraka miaraka amin'ny fitiavan-tena avokoa isika rehetra. Jereo fotsiny ny ankizy kely. Toa izao no voambolana tian'izy ireo indrindra: "izaho, izaho, izaho! " Amin'ny fotoana maha-lehibe antsika, dia mety mbola hiseho amin'ny fomba tena mahatsiravina kokoa io fitiavan-tena io, indrindra ao an-tokantrano.

Tonga anefa i Jesôsy mba hanova ny fontsika feno fitiavan-tena (Efes. 4:24). Mampanantena antsika ny Teniny fa tsy voatery hofehezinlo lafin-toetra marimba io isika, noho ny Aminy. Ny fiainany iray manontolo dia ohatra tonga lafatra ny amin'ny hevitry ny hoe miaina tsy misy fitiavan-tena. Ity misy fampanantenana mahafinaritra: arakaraka ny anahafantsika ny fiainany no handresentsika ny fitiavan-tena (1 Jao. 2:6)

Vakio ireto andininy eto ambany eto ireto. Inona no ambaran'izany amintsika momba ny fivelomana fiainana tsy misy fitiavan-tena?
   Fil. 2:3-5 ...............................................................................................................................................................................                                       1 Jao. 3:16-18......................................................................................................................................................................

Vakio indray izay nosoratan'i Ellen G. White momba ny fitiavan-tena. Nosoratany fa mety ho voavaha tena haingana ny ankamaroan'ny olana raha toa ka alavirina ny avonavona sy ny fitiavan-tena. Tena zava-dehibe izany satria raha tsy vahantsika haingana ny olantsika, dia hilona ao izany ka hiova ho lasa zavatra mahatsiravina amin'ny farany. Koa ilain'ny mambran'ny ankohonana rehetra, indrindra ny ray aman-dreny, ny hafahana amin'io fahotana io (Ohab. 16:6). Tsy vitantsika samirery anefa izany fa mila ny fanampian'i Jesôsy Koa manasa antsika Izy mba ho eo am-pototry ny hazo fijaliana ka handohalika eo amim-bavaka, amim-pinoana, amin-dranomaso. Manasa antsika koa izy mba hanolotra Azy ny fontsika manontolo ary hangataka Azy mba hanasa antsika ho afaka amin'ny fahotantsika.

Ora firy no atokanao eo am-pototry ny hazo fijaliana mba hiadiana amin'ny fahotana eo amin'ny fiainanao, indrindra ny fitiavan-tena? Ahoana no anampian'ny Mat. 7:16 anao hahafantatra raha toa ka mila fotoana fanampiny itoerana eo ianao?

Inona no torohevitra omen'i Paoly ao amin'ny Efes. 5:2 momba ny fanetren-tena sy ny fanompoana? Ahoana no anampian'ny fifanompoana antsika mba hampisy firaisana ao amin'ny fiangonana? Nahoana no tena zava-dehibe koa izany ao an-tokantranontsika? Vakio ny Efes. 5:22-33; 6:1-9.

Ny voambolana hoe "mifanaiky" (Efes. 5:21) dia midika hoe "mifidy an-kahalalahana ny hanampy na hikarakara olon-kafa". I Kristy no nanomboka io foto-kevitra tokana io (Mat. 20:26-28; Jao. 13:4,5; Fil. 2:5-8). Maneho ireo rehetra fenon'ny Fanahiny koa izany (Efes. 5:18). Inona no mitarika antsika hanompo ny hafa? Ny "fahatahorana an'i Kristy" (Efes. 5:21). Mampita lesona iray manan-danja koa ny fifanompoana: iray avokoa ny olona rehetra ao arnini Kristy. Tsy misy olona miavaka kokoa noho ny hafa.

Fitsipika iainana ao an-tokantrano. Ny tokantrano no toerana fanaporofoana raha toa ka iainantsika ny zavatra torintsika. Koa ny tokantrano no toerana isedrana ny fifanompoana kristianina. Raha hita taratra ao ny fifanompoana, dia hitondra fiovana goavana ao amin'ny fiangonana izany.

Miresaka momba ny fifandraisana anankitelo samihafa eo amin'ny samy olona i Paoly ao amin'ny Efes. 5:22-33; 6:1-9. Ireo no fifandraisana mateti-pitranga indrindra, kanefa tsy mitovy ireo olona ao anatin'ny fifandraisana tsirairay, raha amin'ny fijerin'ny fiarahamonina. Tsy ny haneho ny fahamarinan'ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ireo olona ireo anefa no tanjon‘i Paoly eto. Miezaka fotsiny izy ny haneho fa hiova ireo fifandraisana anankitelo ireo rehefa misafidy malalaka ny hifanompo sy hifampikarakara ny Kristianina.

Araka ny hevitrao, nahoana i Paoly no miresaka voalohany indrindra amin'ireo ambany fahefana kokoa eo amin'ny fiarahamonina aloha, dia ny vehivavy sy ny zanaka ary ny andevo izany? Nahoana izy no milaza amin'ireo vondron'olona ireo fa tokony ho vonona ny hanompo ny hafa izy ireo? Vakio ny   Efes. 5:22; Efes. 6:1;  ary Efes. 6:5.

Ireo manana fahefana ambony kokoa eo amin'ny fiarahamonina mandrakariva no resahina faharoa, dia ny lehilahy sy ny ray aman-dreny ary ny tompo izany. Asain'i Paoly manao zavatra mihoatra noho izay andrasan'ny fiarahamonina na zavatra tena tsy mahazatra mihitsy aza izy ireo. Azo antoka fa tsy maintsy gaga ireo mpino tamin’izany fotoana izany noho ireo toromarika nomen'i Paoly ireo. Nanokatra ny lalana ho amin'ny tena firaisana tao amin'ny fiangonana anefa izany toroheviny izany.

Rehefa zohina dia miankina amin'ny fanoloran-tena ataon'ny mambran'ny ankohonana ny firindrana sy ny firaisana ao aminy. Manomboka amin'ny fifanoloran-tenan'ny mpivady izany, dia ny fanoloran-tena ny hifampikarakara. Ny Baiboly anefa dia feno tantara momba ny fampanantenana tsy tanteraka, fifampitokisana rava, ary tsy fahampian'ny fanoloran-tena. Ny Baiboly koa anefa dia feno tantara momba ny olon-tsotra izay nanolo-tena tamin'ny namany sy ny fianakaviany ary nihazona ny fampanantenana nataony noho ny fanampian'Andriamanitra.

Jereo ireto tantara momba ny fianakaviana ao amin'ireto andininy eto ambany ireto. Araka ny hevitrao, inona no fahadisoana nataon'ny sasany amin'ireo olona voalaza ao? Inona no nandrisika ny fitiavana hita tao amin'ny olona hafa? 

Fitiavan'ny Ray aman-dreny sy zanaka (Gen. 33:12-14; Eks. 2:1-10) ......................................................................................................

Fitiavana eo amin'ny mpirahaiahy (Gen. 37:17-28...............................................................................................................................

Fitiavana eo amin'ny mpianakavy (Rota 1:16-18; Rota 2:11,12,20; Rota 3:9-13; Rota 4:10,13).................................................................

Fitiavana eo amin'ny mpivady (Hos. 1:2,3,6,8; Hos. 3:1-3) ....................................................................................................................

Fanekena atao amin'ny olona ny fitiavana. Manao fanekena ny hitia ny vady mihoatra noho ny olon-kafa rehetra isika rehefa manambady. Manao fanekena ny hitia ny zanatsika mandrakizay koa isika rehefa miteraka na manangana zaza. Rehefa eo anefa izay fitiavana izay dia tsy maintsy vonona ny hanompo sy hikarakara ilay olon-tiana koa isika, ary hihazona ny fanekena ataontsika aminy. Mety hanakana fitondran-tena ratsy ny lalàna, fa mila fitiavana kosa ny fanambadiana sy ny ankohonana mba hitomboany sy hahombiazany.

Midika inona ho anao manokana ny fanoloran-tena ataon'i Jesôsy ao amin'ny Heb. 13:5? Inona no tokony ho fiantraikan'ny fanoloran-tenany aminao eo amin'ny fanoloran-tenanao Aminy? Amin'ny vadinao? Amin'ny zanakao? Amin'ny mpiara-mivavaka aminao? 

"A Sacred Circle," ft. 177-180, ao amin'ny AH; TFC, b. 6, ff. 236-238. 

Firaisana: ny asantsika voalohany indrindra. "Ny asan'ny Kristianina voalohany indrindra dia ny hiray amin'ny ankohonany. (...) "Tokony hiara-miasa akaiky ho famitana ny andraikiny ao an-tokantrano ny mpianakavy rehetra. Arakaraka ny anaovany izany no hananan'ny ray sy ny reny ary ny zanaka hery miasa mangina tsara sy mahasoa kokoa eo amin'ny oIona ivelan'ny tokantrano" - AH, t. 37.

Ny tsiambaratelon'ny firaisan'ny ankohonana. "Ny fisarahana amin'i Kristy no mahatonga ny fisarahana sy ny fifandirana ao amin'ny ankohonana sy ao amin'ny fiangonana. Rehefa manatona an'i Kristy isika, dia mifanatona akaiky koa. Inona no firaisana ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny ankohonantsika? Tsy ny fahaiza-manaontsika na ny fahafahantsika mamaha olana, tsy ny fitantanana hendry koa, na dia tena ilaina aza ireo fahaizana ireo mba hamahana ireo olana maro ao an-tokantrano sy ao amin'ny fiangonana. Fa ny zavatra tena ilaintsika dia ny firaisana amin'i Kristy" - t. 179. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Miresaha momba ireo hery eo amin'ny fiarahamonina izay manohitra ny firaisan'ny ankohonana. Inona no azonao atao mba hiarovana ny fianakavlanao amin'ireo hery Imo?

2. Misy fianakaviana rava ve ao amin'ny fiangonanao amin’izao isika miteny izao? [Inona no azonareo iray kilasy atao mba hanampiana io flanakaviana io amin'izany olana izany?

3. Niresaka momba ny fanompoana ny hafa Isika amin'ity herinandro ity. Inona no tian'ny Baiboly holazaina raha miteny izy fa tokony ho vonona ny hanompo isika? Misy fomba diso ve eo amin'ny fanompoana ny hafa? Inona izany, raha misy? Ary ahoana no mety hahameloka antsika amin'ny fanaovana izany? Inona no azontsika atao mba hisorohana io fahadisoana io amin'ny ho avy?

4. Inona ireo fomba ahafahantsika maneho firaisana ao amin'ny ankohonana? Ahoana no ahafahana mampihatra ireo fomba ireo mba hitondrana firaisana ao amin'ny fiangonana koa?