Inona no sary an'ohatra ampiasain'i Paoly ao amin'ny Efes. 2:11-22 mba hamaritana ny firaisana vaovao misy eo amin'ny olona ao amin'i Kristy? Ahoana no nanaovan'i Kristy "vondron'olona iray" avy amin'ny "vondron'olona roa tonta"? (Vakio koa ny Gal. 3:28 )

Miresaka momba ny rindrina tao amin'ny tempoly jiosy i Paoly ao amin'ny Efes. 2:11-22. Nampisaraka ny mpivavaka ireo rindrina ireo: ny lahy sy ny vavy, ny Jiosy sy ny Jentilisa. Nentina nanehoana ny hevitra sy ny foto-pisainana izay mampisaraka ny olona izany rindrina izany. Nanaisotra ireo rindrina izay mampisaraka ny olona anefa ny hazo fijalian'i Kristy. "Hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana" - Efes. 2:15. Vaovao mahafaly io drafitra io! Manampy ny mpivady koa io mba ho lasa iray fo, saina, fanahy, ary vatana ao anatin'ny fanambadiana. Ahoana kosa indray ny amin'ireo fianakaviana efa rava hatry ny ela? Noho ny finoana an'i Jesôsy koa dia afaka ny hihavana indray ireo fianakaviana efa rava hatry ny ela ireo.

Zavatra iray ny mitanisa ireo andalan-teny momba ny firaisana ao amin'i Kristy ao amin'ny Baiboly, zavatra iray tena hafa ny manana izany eo amin'ny fiainana. lnona ireo fiovana entin'i Kristy eo amin'ny fiainantsika mba hanampiana antsika hanana io firaisana sy fihavanana io? Vakio ny Rôm. 6:4-7; 2 Kor. 5:17; Efes. 4:24-32.

"Manaova faribolana lehibe iray. Manorita tsipika maro avy eny amin'ny faribolana mankeny amin'ny ivony. Arakaraka ny anakaikezan'ireo tsipika ireo ny ivon'ilay faribolana no ifanakaikezan'izy ireo. (...) Tahaka izany koa, mifanakaiky kokoa isika rehefa manakaiky kokoa an'i Jesôsy" - AH, t. 179.

"Mijoro eo anelanelan'ny ray sy ny zanaka, sy ny mpivady i Kristy Ilay Mpanalalana. Miasa ho azy ireo Izy na dia tsy tsapany aza izany. Tsy afaka manorina fifandraisana mivantana amin'ny olona any ivelany afa-tsy amin'ny alalany isika, amin'ny alalan'ny teniny, ary amin'ny alalan'ny fanarahantsika Azy" - CD, t. 108. Manao ahoana ny fanakaikezan'ny fianakavianao, na ny mpianakavin'ny finoana, an'i Jesôsy? !nona koa no azontsika atao mba hanatsarana sy hanamafisana ny fisakaizana sy ny fifandraisantsika amin'ny hafa?