Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 7 :Ny fanalahidin'ny firaisan'ny ankohonana

"Ary ny Tompo anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra" - 1 Tes. 3:12.

Nivavaka tamin'ny Rainy i Jesôsy mba ho iray" ihany ny mpianany "tahaka ny mahiray" Azy sy ny Rainy (Jao. 17:22). Fintino izay ambaran'i Jesôsy eto. Nahoana no mila fitiavana ny mpianany mba hanatrarana io firaisana amin'ny olona hafa io? Ahoana no anampian'ny fitiavana antsika mba ho iray amin'Andriamanitra sy amintsika samy isika?

Ny firaisana eo anivon'ny mpianany no tao an-tsain'i Jesôsy ao amin'io vavaka io. ireo voalohany indrindra anefa ny hanana fitia "agape" mba hananana io firaisana io (Jao. 17:26). Ny fitia "agape" no voambolana ampiasain'ny Baiboly mba hanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ampiasaina ao amin'io vavak'i Jesôsy io sy any amin'ny toerana maro hafa ao amin'ny TV io voambolana io. Fa inona moa io fitia "agape" io? lo ilay fitiavana tsy misy fitiavan-tena izay maneho ny tena toetran'Andriamanitra (1 Jao. 4:8). Io fitiavana tsy misy fitiavan-tena io koa no mamaritra ny mpanara-dia an'i Jesôsy (Jao. 13:35). Tsy manana io fitia "agape" io ho azy ny fon'olombelona mpanota. Koa ilaintsika ny manasa an'i Jesôsy hiditra ao am-pontsika. Amin'izay dia hitoetra ao amintsika amin'ny alalan'ny Fanahiny Masina ny fitiavany (Rôm. 5:5;Rôm. 8:9,11).

"`Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo'" Jao. 15:12. I Jaona tokoa no nanoratra ireo teny ireo. Izy ilay Jaona izay tsy maha-te ho tia fa feno avonavona, liam-pahefana, mpitsikera, ary mora tezitra fahiny (vakio ny Mar. 3:17; Lio. 9:54,55; IFM, t. 285, edis. 2011). Nanova an'i Jaona anefa ny fitiavan'i Kristy azy. Taty aoriana dia tsaroany fa nitia azy hatrany i Jesôsy na teo aza ireo toetrany ireo. Nanova azy tsikelikely izany fitiavan'i Jesôsy izany, ka nanampy azy hitia ny hafa koa. Izao no nosoratany: "Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha" - 1 Jao. 4:19. Ary koa hoe: "Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika" - 1 Jao. 4:11.

Vakio ny 1 Kôr. 13:4-8. Ezaho apetraka eny amin'izay misy ny voambolana hoe "fitiavana" ny anaranao. Mifanaraka tsara aminao ve ny zavatra ambara momba ny fitiavana? Angataho i Jesôsy hanampy anao hanana io fitiavana io amin'ny alalan'ny Fanahiny. Koa maninona ary raha asaina ho ao am-ponao izao ankehitriny izao mihitsy Izy. lnona anefa ireo fiovana mety asain'ny Fanahy Masina hataonao mba hanatrarana io fenitra kristianina io?