Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2: Drafitr’Andriamanitra ho an’ny ankohonantsika
Catégorie : Lesona 7 :Ny fanalahidin'ny firaisan'ny ankohonana

Inona no torohevitra omen'i Paoly ao amin'ny Efes. 5:2 momba ny fanetren-tena sy ny fanompoana? Ahoana no anampian'ny fifanompoana antsika mba hampisy firaisana ao amin'ny fiangonana? Nahoana no tena zava-dehibe koa izany ao an-tokantranontsika? Vakio ny Efes. 5:22-33; 6:1-9.

Ny voambolana hoe "mifanaiky" (Efes. 5:21) dia midika hoe "mifidy an-kahalalahana ny hanampy na hikarakara olon-kafa". I Kristy no nanomboka io foto-kevitra tokana io (Mat. 20:26-28; Jao. 13:4,5; Fil. 2:5-8). Maneho ireo rehetra fenon'ny Fanahiny koa izany (Efes. 5:18). Inona no mitarika antsika hanompo ny hafa? Ny "fahatahorana an'i Kristy" (Efes. 5:21). Mampita lesona iray manan-danja koa ny fifanompoana: iray avokoa ny olona rehetra ao arnini Kristy. Tsy misy olona miavaka kokoa noho ny hafa.

Fitsipika iainana ao an-tokantrano. Ny tokantrano no toerana fanaporofoana raha toa ka iainantsika ny zavatra torintsika. Koa ny tokantrano no toerana isedrana ny fifanompoana kristianina. Raha hita taratra ao ny fifanompoana, dia hitondra fiovana goavana ao amin'ny fiangonana izany.

Miresaka momba ny fifandraisana anankitelo samihafa eo amin'ny samy olona i Paoly ao amin'ny Efes. 5:22-33; 6:1-9. Ireo no fifandraisana mateti-pitranga indrindra, kanefa tsy mitovy ireo olona ao anatin'ny fifandraisana tsirairay, raha amin'ny fijerin'ny fiarahamonina. Tsy ny haneho ny fahamarinan'ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ireo olona ireo anefa no tanjon‘i Paoly eto. Miezaka fotsiny izy ny haneho fa hiova ireo fifandraisana anankitelo ireo rehefa misafidy malalaka ny hifanompo sy hifampikarakara ny Kristianina.

Araka ny hevitrao, nahoana i Paoly no miresaka voalohany indrindra amin'ireo ambany fahefana kokoa eo amin'ny fiarahamonina aloha, dia ny vehivavy sy ny zanaka ary ny andevo izany? Nahoana izy no milaza amin'ireo vondron'olona ireo fa tokony ho vonona ny hanompo ny hafa izy ireo? Vakio ny   Efes. 5:22; Efes. 6:1;  ary Efes. 6:5.

Ireo manana fahefana ambony kokoa eo amin'ny fiarahamonina mandrakariva no resahina faharoa, dia ny lehilahy sy ny ray aman-dreny ary ny tompo izany. Asain'i Paoly manao zavatra mihoatra noho izay andrasan'ny fiarahamonina na zavatra tena tsy mahazatra mihitsy aza izy ireo. Azo antoka fa tsy maintsy gaga ireo mpino tamin’izany fotoana izany noho ireo toromarika nomen'i Paoly ireo. Nanokatra ny lalana ho amin'ny tena firaisana tao amin'ny fiangonana anefa izany toroheviny izany.